Αφού διέλυσαν τα πάντα στη Σουηδία ήρθε τώρα η σειρά του …ΣΑΕ!

Αγαπητοί συμπατριώτες!


Παρακολουθούμε καιρό τώρα τις λυσσαλέες επιθέσεις της ομάδας που έχει οχυρωθεί πίσω από την ΟΕΣΚΣ ενάντια σε κάθε σοβαρή προσπάθεια που γίνεται να ξεφύγουμε από το τέλμα στο οποίο βρίσκονται οι ελληνικές οργανώσεις της Σουηδίας. Ένα πράγμα έχουν πετύχει τα άτομα αυτά, που πάνω από είκοσι χρόνια καταδυναστεύουν την Παροικία «παίζοντάς» το εκπρόσωποί της: να σπείρουν την διχόνοια και το μίσος χρησιμοποιώντας τα χρήματα που γενναιόδωρα τους δίνουν οι Έλληνες και Σουηδοί φορολογούμενοι για την στήριξη της πολιτιστική μας ιδιαιτερότητας.

Όσο πιο λίγοι ασχολούνται με τους συλλόγους και κοινότητες που λένε ότι εκπροσωπούν τόσο πιο λιγότερος έλεγχος των «έργων και ημερών» τους. Εκατομμύρια περνούν από τα χέρια τους κάθε χρόνο. Μήπως ξέρει κανείς που πάνε αυτά: Πάντως όχι για πολιτισμό και προπαντός όχι για να ενισχυθούν οι φορείς που εκπροσωπούν και που αντί να τους εκπροσωπούν τους έχουν αντικαταστήσει με …σφραγίδες. Φυσικά οι μόνοι που παίρνουν κάποιο «ξεροκόματο», εν είδει λαδώματος, είναι κάποιοι εξαθλιωμένοι …σφραγιδοφύλακες.

.

Το θράσος τους δεν αναγνωρίζει όρια. Οι κκ Χαϊδευτός, Παπαδοπούλου και Ουλής συκοφαντούν, κατηγορούν και υποκινούν σε τραμπουκισμούς κατά αξιοπρεπών συμπατριωτών που τολμούν να θέτουν αυτονόητα ερωτήματα και να ζητούν απολογισμό και διαφάνεια για τα πεπραγμένα τους. Δεν τα πάνε καλά με τη δημοκρατία γιατί υμνούν αυταρχικά καθεστώτα σταλινικού τύπου. Έτσι, δεν θέλουν την ενότητα της Παροικίας αλλά τον έλεγχό της. Γι’ αυτούς καλοί είναι μόνο οι κομματικοί τους φίλοι. Όλους τους άλλους τους θεωρούν ως λίγο πολύ …φασίστες!

Ειδικά το μίσος τους για τη νόμιμη Διοίκηση της Πολιτιστικής Στέγης βρίσκεται σε κατάσταση παροξυσμού. Και τι δεν έχουν γράψει σε ατέλειωτες επιστολές τους που τις κοινοποιούν σε κάθε δήμαρχο και νομάρχη, κυβερνήσεις και πρεσβείες, βουλευτές και κλητήρες. Κάθε τι που έχει κάποια σχέση με την Πολιτιστική Στέγη και υπάρχει κίνδυνος να μην το ελέγχουν κάνουν τα πάντα για να το διαλύσουν, όπως π.χ. το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Κυπριακό Σύλλογο.

.

Και σαν να μην έφτανε αυτό τελευταία έχουν κηρύξει πόλεμο και κατά του ΣΑΕ (Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού). Ο λόγος ήταν μια εθιμοτυπική επίσκεψη δύο συμβούλων του ΣΑΕ Ευρώπης στην Πολιτιστική Στέγη. Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία εκπροσωπείται στο ΔΣ της Στέγης με τρεις (!!!) εκπροσώπους. Το ερώτημα που θέτει κάθε υγιής νους είναι:

ΓΙΑ ΠΙΟ ΛΟΓΟ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΣΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΕΓΗΣ ΟΤΑΝ, όπως θα διαβάσεται στην επιστολή παρακάτω ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΤΗΣ;

.

[Aκολουθεί πρώτα η επιστολή των Χαϊδευτού και Ουλή στο ΣΑΕ και στη συνέχεια η απάντηση των δύο συμβούλων του ΣΑΕ που «υπέπεσαν στο ατόπημα» να επισκεφθούν ένα Ελληνικό Πολιτιστικό Κέντρο της Διασποράς. Kρίνετε μόνοι σας και βγάλτε τα συμπεράσματά σας!]

.

Επιστολή απο την ΟΕΣΚΣ προς το ΣΑΕ

.

Απάντηση απο το ΣΑΕ προς την ΟΕΣΚΣ

Advertisements

Γράμμα προς τη Πολιτιστική Στέγη και καταγγελίες απο μέλη του ΔΣ της *(Σουηδικά)

Till

Theofil Tsappos och

Verkställande Utskottet

Grekiska Kulturhuset

Idungatan 4

113 45 STOCKHOLM

Uppmaning till omgående kallelse till styrelsesammanträde

Enligt §5 i stiftelsens stadgar kräver vi, undertecknande ledamöter i stiftelsens styrelse, att ordföranden Theofil Tsappos omedelbart, dock senast 2009.05.03, kallar till styrelsemöte. Vi uppmärksammar även ordföranden på att sammanträdet skall hållas i Kulturhusets lokaler på dag eller tid som inte kolliderar med ledamöternas arbetstider dvs under en helg eller på kvällstid.

Vi anser att ordföranden och hela VU har misskött sitt uppdrag på ett så grovt sätt att de inte längre har vårt förtroende och vi ämnar rikta misstroendevotum mot dem under kommande sammanträde.

Denna brist på förtroende baseras på ordförandens och VUs verksamhet under den tid de har haft sitt mandat på Kulturhuset. Vi anser att alla har överträtt sina befogenheter vid ett flertal tillfällen och dessutom på ett avsevärt sätt skadat stiftelsens anseende och intressen. De allvarligaste av dessa punkter tas upp nedan.

 1. Ordföranden förpliktigas av §5 i stiftelsens stadgar att minst 2 gånger per år kalla till styrelsemöte. Så har ej skett och något styrelsemöte har inte hållits sedan mars 2008. Ordföranden och VU undviker att kalla till sammanträde pga att de för närvarande inte är i majoritet.
 2. Ordföranden förpliktigas av §5 i stiftelsens stadgar att, då minst 4 ledamöter så begär, kalla till styrelsemöte för att behandla de ärenden som dessa ledamöter framställer. Så har ej skett. Ordföranden erhöll den 9.e februari 2009 en begäran om kallelse till omgående styrelsesammanträde för att behandla vissa ärenden. Vid den kallelse till styrelsemöte som utgick i mars 2009 upptas inget av dessa.
 3. VU skadar stiftelsen då dess ledamöter aktivt och med olika medel försöker splittra dess styrelse. Detta bl a genom att man försöker upphäva representantskapet för Grekiska Lördagsskolan och avlägsna dess två ledamöter.
 4. Enligt §15 i stiftelsens stadgar skall revisionsberättelsen överlämnats till styrelsen. Så har ej skett. Årsredovisningen för år 2007 har ej överlämnas till hela styrelsen för granskning och underskrift utan endast till vissa ledamöter. Detta har föranlett Länsstyrelsen i Stockholms Län att utge ett föreläggande mot de ledamöter som inte fått och därmed inte undertecknat årsredovisningen att, vid vite à 5.000 kr, inkomma med ett undertecknat exemplar. Detta utan möjlighet för dessa ledamöter att granska det underliggande materialet. Då hela styrelsen är ansvarig för stiftelsens verksamhet, är det av mycket stor vikt att varje enskild ledamot får all adekvat information om verksamheten och ges möjlighet att påverka den. Vad gäller årsredovisningen för 2008, har denna delats ut av kassören Evaggelou ”på stående fot” i Länsstyrelsens entréhall vid det hastigt inställda styrelsemötet den 7.e april tillsammans med en uppmaning att lämna in den undertecknad vid nästa styrelsemöte. Här måste tilläggas att Evaggelou tillägg att han delar ut årsredovisningen inför Mikael Wiman för att ha ett ”vittne” var en ren förolämpning mot alla närvarande ledamöter.
 5. Enligt §3 i stiftelsens stadgar skall Kvinnoföreningen representeras i stiftelsen med en representant. Detta har bekräftats av herrarna Dalianis och Frangos i en skrivelse till Mikael Wiman och även klargjorts vid ett flertal tillfällen av Länsstyrelsen, senast i ett meddelande daterat 2009.03.19. Detta meddelande har föranletts av en skrivelse daterad 2009.03.09 där ordföranden begär ett utlåtande om Kvinnoföreningens ställning. Trots detta envisas ordföranden och VU med att ifrågasätta Kvinnoföreningens rätt till representation i stiftelsens styrelse och har tagit upp ärendet som en punkt i dagordningen till det inställda sammanträdet den 7:e april. Dessutom har ordföranden och sekreteraren, helt emot stadgarna och Länsstyrelsens tidigare beslut i frågan, enligt sina skrivelser daterade 08.03.25 och 08.05.26 ”beslutat” att Kvinnoföreningen inte skall representeras i stiftelsen.
 6. Enligt §1 i stiftelseurkunden har stiftelsen till uppgift att främja kulturell verksamhet. För detta ändamål förvaltas fastigheten vilken skall utgöra stiftelsens verksamhetscentrum. Denna uppgift, som är grunden för stiftelsens existens, har grovt åsidosatts av det nuvarande VU. Vid styrelsemötet i mars 2008 fattade man efter majoritetsomröstning beslutet, på förslag av sekreteraren, att ställa in all kulturell verksamhet under två år för att inte belasta stiftelsens ekonomi. Dessutom har man vägrat tillgång till lokalerna för olika grupper som bedrev sin kulturella verksamhet där. Några dagar efter sitt tillträde i januari 2008 och med en veckas varsel, nekade Kastrinakis via sms tillgång till lokalerna för Grekiska Föreningen i Stockholm vilken hade bokat in sig för två kulturevenemang. I februari avvisades föreningens dansgrupp som hade haft sina repetitioner där under flera år. Kort därefter och utan någon som helst förvarning, låstes stiftelsens egen kör, bestående av 25 personer, ute och VU fattade beslutet att de inte vill ha någon kör. I ett brev från T. Tsappos daterat 08.02.15 informeras dessutom Grekiska Föreningen i Stockholm om att man kräver att föreningen skall betala retroaktivt 13.000 kr i hyra för föregående hösts repetitioner samt hela kostnaden för maestron sedan kören bildades. Det sista i raden av dessa beslut är att danslärare Elli Christakis två dansgrupper, som har haft sina repetitioner i lokalerna sedan elva år tillbaka, avhyses fr.o.m den 20:e april. Ordföranden och VU har, genom sitt agerande, grovt åsidosatt sina åtaganden och sakta förvandlat Kulturhuset till ett dött skal där knappast någon kulturverksamhet pågår, helt i linje med sitt beslut. Tilläggas bör att dansgruppernas verksamhet inte har belastat Kulturhuset ekonomiskt och danslärarna arbetar ideellt. Samtidigt som alla grekiska kulturaktiviteter utesluts, överlåts lokalerna till diverse svenska och tjeckiska grupper som bedriver sin verksamhet där.
 7. VUs ledamöter anklagas för grov inblandning i andra organisationers interna angelägenheter samt falskt intygande i syfte att tillvarata sina egna, högst personliga intressen. Herrarna Kastrinakis, Deboneras, Gougoulakis, Lekkos med fleras inblandning i Grekiska Lördagsskolans affärer har, förutom att den har skapat en kaotisk situation i skolan, misskrediterat stiftelsen så till den grad att det kommer att bli oerhört svårt att återupprätta dess anseende bland hundratals föräldrar.
 8. VU anklagas för utpressning och hot mot enskilda styrelseledamöter i syfte att tillvarata sina egna intressen. Hot och utpressning har bedrivits mot C. Zotiadis i stiftelsens lokaler samt per telefon mot Svensk-Cypriotiska Föreningens ordförande Maria Gullberg. I det senare fallet har Tsappos försökt avstyra att Cypriotiska Föreningens representant deltar i styrelsesammanträdet den 7:e april 2009 alternativt att hon inte deltar i omröstningen om misstroendevotum som kommer att riktas mot ordföranden och VU.
 9. VU anklagas för lögnaktiga påståenden, nedsättande uttalanden samt förolämpande tillmälen riktade mot vissa styrelseledamöter och organisationer i syfte att tillvarata era egna intressen. Genom grova lögner och förolämpningar försöker ni skapa en opinion som gynnar er själva. Detta har till följd att stiftelsens anseende skadas å det grövsta. Genom detta agerande anser i nuläget många människor att stiftelsen är en institution från vilken man bör hålla sig på behörigt avstånd. Att reparera den skada som herrarna Kastrinakis, Lekkos, Deboneras, Kotaidis, Sandalis mm har åstadkommit gentemot stiftelsen kommer att ta mycket lång tid och kräva idogt arbete.
 10. Ordföranden och VU anklagas för grovt åsidosättande av sina åligganden samt grovt maktmissbruk. Ordföranden är ytterst ansvarig för VUs verksamhet. Bland annat tillfaller det hans ansvar att se till att ändringsanmälan om nya representanter meddelas till Länsstyrelsen. Så har ej skett. I mars månad skickades en ändringsanmälan från Grekiska Föreningen med namnet på föreningens nye suppleant. Denna anmälan skickades även till Länsstyrelsen. Enligt uppgift den 7:e april, har ingen information om detta skickats till Länsstyrelsen från stiftelsen. Detta är ett grovt åsidosättande av ens åligganden. I början av april skickades även en ändringsanmälan från Svensk-Cypriotiska Föreningen. Denna anmälan slängdes av Kastrinakis enligt egen uppgift som förmedlades till Svensk-Cypriotiska Föreningens representant Panagiota Christofi vid ett möte hon hade med honom och ordföranden i stiftelsens lokaler den 5:e april. Detta är bara två exempel på grovt maktmissbruk som ordföranden, sekreteraren och vissa andra ledamöter ägnar sig åt. Förutom det oetiska i ordförandens och sekreterarens förfarande, är det hela en fråga om rättssäkerhet. Organisationerna har valt nya representanter men tvingas att antingen godta att den gamle representanten deltar i styrelsen eller att, tills frågan är löst, dra tillbaka både sin gamla och nya representant.
 11. VU anklagas för att ha förvandlat stiftelsen och dess lokaler till en borg där endast personer med samma åsikter har tillträde. Detta bekräftas av Kastrinakis eget uttalande: ”Sedan organisationen bakom gallren slängdes ut (menar han Riksförbundet?), har lung och ro infunnits i stiftelsen”. Riksförbundet, Grekiska Föreningen i Stockholm, Kvinnoföreningen mf är icke önskvärda organisationer i stiftelsens lokaler. Allvaret i detta blir större om man beaktar att alla dessa organisationer representeras i stiftelsens styrelse. Med sitt agerande motverkar VU stiftelsens uppgift att vara en plats där alla möts och har tillträde.
 12. Ordföranden och VU anklagas för egenmäktighet och åsidosättande av stiftelsens stadgar. Enligt §10 i stadgarna har VU till uppgift att administrera stiftelsens löpande ärenden. I dessa löpande ärenden ingår inte att anlita advokat och väcka talan mot tidigare styrelseledamöter och inte heller att väcka talan om avhysning mot två hyresgäster som tillika är organisationer som representeras i stiftelsens styrelse. Enligt §4 i stadgarna är styrelsen beslutför då minst 9 ledamöter är närvarande. För beslut krävs det absolut majoritet. Då dessa beslut inte togs under sammanträdet i mars 2008 och inget sammanträde har hållits sedan dess har de fattats av VU och är därmed ogiltiga. Dessa är några av de många beslut som har fattats av VU utan någon som helst möjlighet för resterande ledamöter att delta i beslutsprocessen. Samtidigt ansvarar var och en, enligt stiftelselagen, för varje åtgärd som styrelsen tar och för hela dess verksamhet.
 13. Ordföranden och VU anklagas för att, genom lögner och falsk bevisning, påverka Länsstyrelsens beslut i fråga om viktiga ärenden. Denna verksamhet har det nuvarande VU ägnat sig åt under flera år och har skapat en ytterst negativ bild av stiftelsen i Länsstyrelsens ögon. Det senaste i raden av dessa påståenden kom från Tsappos då han, inför sammanträdet den 7:e april, meddelade Mikael Wiman om att han hade information om att hot och våld skulle förekomma under sammanträdet. Detta föranledde M. Wiman att neka oss tillträde till Länsstyrelsens lokaler. Ett barn kan förstå att denna lögn hade för avsikt att ställa in sammanträdet som Tsappos och resten av VU inte vill hålla, till vilket pris som helst.
 14. VU anklagas för inbrott i Grekiska Föreningen i Stockholms källarförråd. Vid något tillfälle under hösten 2008 bröt man sönder låset till förrådets dörr, avlägsnade det mesta av föreningens egendom som förvarades där och istället placerade man gammal utrustning tillhörande Kulturhuset. Sedan dess har dörren till förrådet stått olåst och halvöppet vilket har resulterat i att ännu fler saker har försvunnit. Under ett samtal inför vittne mellan fastighetsskötaren Lekkos och föreningens förra ordförande medgav han inbrottet. Han blev uppmanad att snarast åtgärda låset samt återlämna eller ersätta den stulna egendomen. Men till dags dato, ett halvår efter inbrottet, har VU fortfarande varken åtgärdat låset eller återlämnat/ersatt föreningens egendom.
 15. Ordföranden och VU anklagas för falsk / bristfällig bevisning och falskt intygande gentemot länsassessor Mikael Wiman samt Fastighetsägarnas jurister Turid Cappé Möllerström och Liselott Kristoffersson. Detta har resulterat i att Grekiska Föreningen i Stockholm har stämts inför domstol med krav om omedelbar avhysning.
 16. Ordföranden och VU anklagas för att använda sig av felaktiga, icke justerade och underskrivna protokoll. Vid samtal med K. Sinodinos erkände T.Tsappos att protokollet från sammanträdet i mars 2008 inte var skrivet på ett med de faktiska förhållandena överensstämmande sätt, men eftersom han redan hade undertecknat det ”skämdes” han för att dra tillbaka det och rätta till felaktigheterna.

Den sista i raden av lögnaktiga påståenden och halvsanningar från VU är ”pressmeddelandet” som figurerar på http://www.grekisk.se. Här påstås det att Länsstyrelsen inställde sammanträdet på obestämd tid. Detta är ännu en fräck lögn. Mikael Wiman hade ingen befogenhet att ställa in sammanträdet då det inte var han som var sammankallande. Vad han sade till de samlade ledamöterna var att Länsstyrelsen inte kunde upplåta sina lokaler till vårt sammanträde och att vi kunde hålla sammanträdet någon annanstans. Och vad han absolut inte gjorde var att ställa in mötet på obestämd tid. Vidare kan man läsa att Länsstyrelsen ”ställde in” sammanträdet eftersom man var rädd att det skulle uppstå bråk från vissa ledamöters sida som motverkar den nuvarande lagliga styrelsen. Vi vill påpeka för T. Tsappos och resten av VU att hela den nuvarande styrelsen är laglig och inte endast de ledamöter som delar ordförandens och VUs åsikter. Vad som inte redogörs i VUs skrivelse är att informationen om att det skulle förekomma våld och hot under sammanträdet fick Wiman av Tsappos ca en timme före sammanträdet.

Alla dessa punkter tillsammans utgör endast en del av missförhållandena som råder inom Kulturhuset. Ordförandens och VUs handlingar och tillvägagångssätt är under all kritik och visar på ett övertydligt sätt att ni har förverkat rätten till ert mandat. Ni har misskrediterat stiftelsen och skadat allvarligt dess anseende och trovärdighet som institution och sått splittring och osämja bland grekerna i Stockholm.

Vi, underteckande ledamöter, tar avstånd från och fördömer dessa handlingar och kräver ordförandens och VUs omedelbara avgång.

Stockholm, 09.04.15

Styrelseledamöterna Grekiska Kulturhuset St. Johannes Teologen

Alexandros Ikonomou, Emmanuil Terzakis, Konstantinos Stavroulakis,

Konstantinos Sinodinos, Christos Timoudas, Panagiota Christofi,

Nikoletta Kereklidou, Georgios Karanikas, Olga Margetis-Keramefs.


För kännedom:

Landshövding Per Unckel

Länsassessor Mikael Wiman

Länsassessor Marie Holopainen

Greklands Ambassad

Cyperns Ambassad

Χίλια παιδιά του Έβρου ζωγραφίζουν για το περιβάλλον

Μαθητές από 29 δημοτικά σχολεία του Έβρου παρουσιάζουν τα έργα τους με θέμα το περιβάλλον, στην «Τεχνόπολι»

Στους καμβάδες αποτύπωσαν το μήνυμά τους για τη διάσωση του περιβάλλοντος χίλια παιδιά από τον Έβρο. Οι μαθητές 29 δημοτικών σχολείων παρουσιάζουν τα δικά τους «οικολογικά» έργα στην «Τεχνόπολι» του Δήμου Αθηναίων, στις 30 Απριλίου. Πενήντα εννέα δασκάλους επιστράτευσε ο Θρακιώτης ζωγράφος Δημήτρης Ναλμπάντης. Τους έπεισε για το εγχείρημά του και ζήτησε την πολύτιμη βοήθειά τους ώστε μια απλή ιδέα με ελάχιστα χρήματα να γίνει πραγματικότητα. Οι μικροί ζωγράφοι που κατοικούν σε ακριτικές περιοχές έπιασαν τα πινέλα τους για να αναδείξουν την ανεκτίμητη αξία της φύσης και να ευαισθητοποιήσουν μέσα από τα έργα τους μικρούς και μεγάλους. Η έκθεση ζωγραφικής, υπό τον τίτλο «Χίλια παιδιά του Νομού Έβρου ζωγραφίζουν για τη διάσωση του περιβάλλοντος», διοργανώνεται από την «Τεχνόπολι», το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ΡοδόπηςΈβρου, σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων και τη Δημοτική Πινακοθήκη Διδυμοτείχου. Για πρώτη φορά παρουσιάστηκε στο Διδυμότειχο τον περασμένο Νοέμβριο και ήδη φιλοξενήθηκε και στην Αλεξανδρούπολη.

Πηγές http://www.tanea.gr

Παγκόσμιος συναγερμός. Σε επιφυλακή οι ελληνικές αρχές για τον ιό της γρίπης των χοίρων

Συναγερμός έχει σημάνει σε όλο τον κόσμο για τον κίνδυνο εξάπλωσης του ιού της γρίππης των χοίρων που ήδη έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 100 ανθρώπους.

Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι ελληνικές αρχές, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα πρόληψης και πως υπάρχουν διαθέσιμα τα απαραίτητα αντιιικά φάρμακα.

Στην ειδική τηλεφωνική γραμμή επικοινωνίας (210-5212.054 και 210-5222.339) καλούνται να απευθύνονται οι πολίτες σε περίπτωση ύποπτου κρούσματος.

Σύμφωνα με τo σημερινό τύπο μέχρι στιγμής τα δύο όπλα που έχουν οι γιατροί είναι τα ήδη υπάρχοντα αντιιικά φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν ευρέως όταν ξέσπασε η γρίπη των πτηνών, το Τamiflu και το Relenza.

Σήμερα, Δευτέρα, αναμένεται στα αεροδρόμια της χώρας να αρχίσει η διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων με επιστημονικές οδηγίες για ταξιδιώτες προς τις χώρες με κρούσματα της γρίπης, στους οποίους ωστόσο συστήνεται να αναβάλουν το ταξίδι τους.

«Το συχνό πλύσιμο των χεριών με απολυμαντικό που έχει ως βάση την αλκοόλη, η αποφυγή κλειστών χώρων και βέβαια η απομάκρυνση από τις περιοχές όπου υπάρχουν εκτροφεία χοίρων είναι μερικές από τους συμβουλές που δίνουμε στους ταξιδιώτες που πρόκειται να αναχωρήσουν προς εκείνες τις χώρες που χαρακτηρίζονται υψηλού κινδύνου» λέει ο πρόεδρος της Έκτακτης Επιτροπής Πανδημίας Γρίπης Πάνος Ευσταθίου.

Τι λένε οι ειδικοί

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο ιός της γρίπης των χοίρων μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο και όχι τρώγοντας χοιρινό. Συνιστάται, ωστόσο, στους πολίτες να ψήνουν το κρέας σε υψηλές θερμοκρασίες άνω των 70 βαθμών Κελσίου.

Η γρίπη των χοίρων είναι μια αναπνευστική νόσος που προσβάλλει τους χοίρους, μέσω του ιού της γρίπης τύπου Α και μέχρι σήμερα οι επιστήμονες γνώριζαν πως μπορεί να προκαλέσει επιδημία στα ζώα.

Ο ιός της γρίπης μπορεί να μεταδοθεί απευθείας από τον χοίρο στον άνθρωπο και από τον άνθρωπο στον χοίρο. Η μετάδοση του ιού της γρίπης από τον χοίρο στον άνθρωπο είναι πιθανότερο να συμβεί όταν οι άνθρωποι έρχονται σε επαφή με μολυσμένους χοίρους.

Επίσης, είναι πιθανή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο με την εποχική γρίπη. Δηλαδή με τα σταγονίδια του σάλιου που εκτοξεύονται με τον βήχα και το φτέρνισμα. Τη μετάδοση ευνοούν τα air condition, ταξίδια με αεροπλάνα και κλειστοί χώροι με κεντρικό εξαερισμό και θέρμανση, όπως σχολεία, κυβερνητικά κτίρια, εστιατόρια, καφέ, κλαμπ κ.λπ. Οι άνθρωποι μπορεί να μολυνθούν επίσης εάν αγγίξουν αντικείμενο στο οποίο υπάρχει ο ιός και στη συνέχεια βάλουν το χέρι στο στόμα, στη μύτη ή σε άλλο βλεννογόνο.

Υπάρχουν τέσσερα διαθέσιμα αντιιικά φάρμακα με τις δραστικές ουσίες αμανταδίνη, ριμανταδίνη, οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη που καταπολεμούν τους ιούς της γρίπης. Αν και οι περισσότεροι ιοί των χοίρων είναι ευάλωτοι και στα τέσσερα φάρμακα, ο πιο πρόσφατος ιός της γρίπης των χοίρων αντιστέκεται στις ουσίες αμανταδίνη και ριμανταδίνη.

Προς το παρόν, το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων των ΗΠΑ προτείνει τη χορήγηση οσελταμιβίρης και ζαναμιβίρης για την πρόληψη και τη θεραπεία της εν λόγω νόσου.

Πηγές http://www.tovima.gr

Πρωτομαγιά με ανεργία και μισούς μισθούς

Σχεδόν 3.000 εργαζόμενοι στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης άλλαξαν σχέση απασχόλησης μέσα στο τελευταίο τρίμηνο

Τα συνδικάτα καλούν τον κόσμο της εργασίας να βρεθεί την Πρωτομαγιά σε “θέση μάχης”, ώστε την Παρασκευή η μαζικότητα των συγκεντρώσεων να στείλει ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας με κεντρικό σύνθημα “Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση τους”

Μόνο γιορτή δεν θα είναι η φετινή Πρωτομαγιά για τους εργαζόμενους, ειδικά στην Κεντρική Μακεδονία, που ήδη από τον Ιανουάριο ζουν στους ρυθμούς της οικονομικής κρίσης, με την ανεργία να αυξάνεται και πολλές επιχειρήσεις να προχωρούν σε προσωρινά(;) μέτρα μείωσης των ωρών εργασίας και των μισθών του προσωπικού τους.

Το μέγεθος του προβλήματος των απολύσεων στην Κεντρική Μακεδονία αποτυπώνεται ακόμα και στα “φειδωλά” στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Μετά δύο χρόνια μονοψήφιων ποσοστών, τον Ιανουάριο του 2009 η ανεργία στην Κεντρική Μακεδονία εκτινάχτηκε στο 10,4%, που αντιστοιχεί περίπου σε 8.000 νέους ανέργους. Από τότε μέχρι και σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, σχεδόν 3.000 εργαζόμενοι στην ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος “είδαν” αλλαγές στις εργασιακές τους σχέσεις, δηλαδή διαθεσιμότητες και μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας τους, που οδήγησαν στη μείωση των μηνιαίων αποδοχών τους κατά 20% με 30%. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΚΘ σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως η Aloumil, η Τεξαπρέτ, η Μωραΐτης, η Doral, η Φίλκεραμ Τζόνσον, η Βιομετάλ, η Φιερατέξ, η Hellenic Steal και Siemens, αλλά και σε πάρα πολλές μικρότερες υπάρχουν απολύσεις, διαθεσιμότητες, μισή απασχόληση με μισές αμοιβές και μισά ένσημα.

Μαζικές συγκεντρώσεις επιδιώκουν τα συνδικάτα. Υπό το βάρος αυτών των προβλημάτων τα εργατικά συνδικάτα καλούν τον κόσμο της εργασίας να βρεθεί τη φετινή Πρωτομαγιά σε “θέση μάχης”, ώστε την Παρασκευή η μαζικότητα των συγκεντρώσεων να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας στους εργοδότες και στην κυβέρνηση με κεντρικό σύνθημα “Δεν θα πληρώσουμε εμείς την κρίση τους”. Στη Θεσσαλονίκη, όπως και σε όλη τη χώρα, θα πραγματοποιηθούν ξεχωριστές συγκεντρώσεις: Στις 10 το πρωί στην πλατεία Αριστοτέλους από το Εργατικό Κέντρο και την Ένωση Δημοσιοϋπαλληλικών Οργανώσεων και την ίδια ώρα στην πλατεία της Αρχαίας Αγοράς από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο.

Απέναντι στην κυβέρνηση. Στα εργατικά συνδικάτα υποδέχτηκαν με μεγάλη απογοήτευση τα μέτρα που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα η υπουργός Απασχόλησης Φάνη Πάλλη – Πετραλιά, για την “απόκρουση” των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης. Πρόκειται για “ασπιρίνες”, υποστηρίζει η ΓΣΕΕ, που όχι μόνο δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματα του κόσμου της εργασίας, αλλά ανοίγουν την “πόρτα” στους εργοδότες για να προχωρήσουν στη γενίκευση των ελαστικών μορφών εργασίας και στην επιβολή τετραήμερης εργασίας, επιδοτούμενοι μάλιστα γενναία από τα κονδύλια του Λογαριασμού Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης! Σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ, για να μην “πληρώσουν” οι εργαζόμενοι την κρίση, θα πρέπει:
*Θα απαγορευτούν οι απολύσεις στις επιχειρήσεις που πήραν ή θα πάρουν επιχορηγήσεις από το “πακέτο” των 28 δισ. ευρώ.

* Να υπάρξει δημοκρατική ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων με την κατάργηση της ενοικιαζόμενης εργασίας και το έλεγχο των συμβάσεων έργου και της μερικής απασχόλησης.

* Να αυξηθούν οι κατώτερες συντάξεις στα 20 ημερομίσθια και το επίδομα ανεργίας να φτάσει το 80% του βασικού μισθού.

* Να υπάρξει αυστηρή εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της εργατικής νομοθεσίας με την ενίσχυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την πάταξη των ανασφάλιστης εργασίας.

* Να υλοποιηθούν κλαδικές αναπτυξιακές πολιτικές για να δημιουργηθούν σταθερές θέσεις πλήρους απασχόλησης.

Πηγές http://www.makthes.gr

«Χαμένοι» Έλληνες στη Χιλή ξαναβρίσκουν τις ρίζες τους

«Χαμένοι» Έλληνες στη Χιλή ξαναβρίσκουν τις ρίζες τους. Επίσημα στη Χιλή ζουν περίπου 5.000 Έλληνες, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι δεύτερης και τρίτης γενιάς. Η δημιουργία όμως μιας νέας κοινότητας στα νότια της χώρας, απέδειξε ότι οι Έλληνες που ζουν στη νοτιότερη χώρα της Λατινικής Αμερικής, κοντά στην Ανταρκτική, είναι περισσότεροι.

«Νομίζαμε ότι δεν θα μαζευτούμε πάνω από 14 άτομα, αλλά σε διάστημα μισού χρόνου γίναμε 46 και σύντομα θα ξεπεράσουμε τους 50», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Θωμάς Πούλος Γκάνλη, πρόεδρος της νεοϊδρυθείσας ελληνικής κοινότητας στο Puerto Montt, μια πόλη λιμάνι, πριν την αρχή της Παταγονίας.

Όλα ξεκίνησαν πριν περίπου ένα χρόνο, όταν με πρωτοβουλία του εκπροσώπου του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού (ΣΑΕ), Νικηφόρου Νικολαϊδη και της ελληνικής πρεσβείας στη Χιλή, αποφασίστηκε η δημιουργία της έβδομης ελληνικής κοινότητας στην ιδιόμορφη αυτή γεωγραφικά χώρα, το μήκος της οποίας φτάνει τα 4.000 χιλιόμετρα.

«Υπήρχαν στοιχεία για μερικούς Έλληνες στη δέκατη περιφέρεια της Χιλής. Όμως λόγω των μεγάλων αποστάσεων, η επικοινωνία τους με τους Έλληνες ήταν δύσκολη. Έτσι αποφασίσαμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία μια νέας ελληνικής κοινότητας», ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Νικηφόρος Νικολαϊδης.

Η νέα ελληνική κοινότητα του Puerto Montt σήμερα αριθμεί 46 μέλη. Το περίεργο είναι ότι κανείς τους δεν μιλά ελληνικά, ενώ όλοι είναι καθολικοί. «Μπορεί να μη μιλάμε ελληνικά, αλλά οι παππούδες μας ήταν Ελληνες που ήρθαν να βρουν την τύχη τους εδώ κοντά στο τέλος του κόσμου. Δυστυχώς λόγω της μεγάλης απόστασης από την Ελλάδα, ξεχάσαμε τα ελληνικά και οι γονείς μας έγιναν καθολικοί, αφού δεν υπήρχε ορθόδοξη εκκλησία. Αυτό όμως που δεν μπορούμε να ξεχάσουμε είναι οι ρίζες μας», τόνισε ο Θωμάς Πούλος. Οι γονείς του κατάγονται από τα Ιωάννινα και το επίθετό τους ήταν Γιωτόπουλος.

«Είμαι πολύ ευτυχισμένη που όσοι έχουμε ελληνικές ρίζες, αρχίζουμε πια να επικοινωνούμε μαζί και να ανταλλάσουμε πληροφορίες, ακόμη πια και να μαθαίνουμε λίγες ελληνικές λέξεις. Αφού δεν μπορούμε να πάμε στην Ελλάδα, είναι πια σα να είμαστε πιο κοντά στην χώρα των παππούδων μας. Είμαι επίσης χαρούμενη που η κόρη μου γνωρίζει περισσότερα για την καταγωγή της. Είμαι πολύ περήφανη», δήλωσε η Χιμένα Πρένς Ρόρις. Οι γονείς της Χιμένα Πρενς Ρόρις κατάγονται από το Λεωνίδιο της Πελοποννήσου.

Ένας από τους πλέον εύπορους Έλληνες στην περιοχή, ο καπετάν Κωνσταντίνος Κοτσίφας, επίσης δεύτερης γενιάς, δώρισε στην κοινότητα ένα οικόπεδο. «Θέλουμε να χτίσουμε ένα σπίτι με ελληνική αρχιτεκτονική, αλλά δεν ξέρουμε πως είναι τα σπίτια στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο συνεργάτη του ΑΠΕ-ΜΠΕ Δημήτρη Παρούση, ο οποίος εδώ και τρία χρόνια πραγματοποιεί το γύρο του κόσμου αναζητώντας «χαμένους» Έλληνες.

«Το περίεργο είναι ότι ενώ πιστεύαμε ότι υπάρχουν στην περιοχή λιγότεροι από 15 Έλληνες, ο πυρήνας αυτών των ανθρώπων και η θέλησή τους να κάνουν μια ελληνική κοινότητα, δημιούργησε ένα δίκτυο το οποίο εντόπισε και άλλους «χαμένους» Έλληνες, αλλά και πολλούς φιλέλληνες, οι οποίοι πλέον είναι καταγεγραμμένοι αλλά και οργανωμένοι», τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΑΕ στη Λατινική Αμερική.

Όσοι μπορούν να βοηθήσουν τη νέα ελληνική κοινότητα να χτίσει ένα σπίτι με σχέδια ελληνικής αρχιτεκτονικής, μπορούν να επικοινωνήσουν μέσω της ιστοσελίδας www.godimitris.gr

Πηγές omogeneia.ana-mpa.gr

ΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗΣ

Δυστυχώς ακόμη μια φορά γινόμαστε όλοι οι γονείς μάρτυρες της ανάρμοστης συμπεριφοράς της γνωστής άγνωστης ομάδας που περιστοιχίζεται από τραμπούκους τιμωρημένους από το Σουηδικό κράτος για οικονομικές ατασθαλίες και μάλιστα τώρα τελευταία από κάποιον ανθέλληνα καθηγητή πανεπιστημίου που ενθαρρύνει τις παρανομίες της συγκεκριμένης ομάδας.

Συγκεκριμένα εχθές το Σάββατο 25 Απριλίου και ώρα 12 το μεσημέρι εν ώρα διαλείμματος στην αίθουσα της καφετέριας του Σαββατιάτικου σχολείου ο γνωστός και κατά εξακολούθηση τραμπούκος Γρανούζης χειροδίκησε πετώντας ένα αντικείμενο στον πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων και υπό την ενθάρρυνση της γνωστής ομάδας απατεώνων ο τραμπούκος Γρανούζης έβριζε με χυδαίο τρόπο μπροστά στα έντρομα μάτια των γονέων και των ανήλικων παιδιών τον Πρόεδρο του συλλόγου.

Αρκετοί γονείς ζήτησαν τον λόγο για την άδικη αυτή χειροδικία κάτι που δυστυχώς ώθησε ποιο πολύ σε ύβρις τον τραμπούκο Γρανούζη.

Κατά την διάρκεια συνοδείας των ανήλικων παιδιών μου στο τέλος του διαλείμματος παρακάλεσα τον Τραμπούκο Γρανούζη να μην χειροδικήσει ξανά προς κανένα γονέα και μέλος του συλλόγου για τον απλούστατο λόγο ότι δεν έχει το δικαίωμα.

Αμέσως δέχτηκα ακατονόμαστες ύβρις μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών μου και από δίπλα η κύρια Ελισάβετ Πάσχου που με την στάση της ενεθάρρυνε τον τραμπούκο Γρανούζη.

Πολλοί γονείς μετά από το περιστατικό αποδοκίμασαν το περιστατικό εκφράζοντας την δυσαρέσκεια τους και για την κατάντια της συγκεκριμένης ομάδας βάζοντας σε υποψίες πολλούς γονείς ότι είναι καθοδηγούμενοι από κάποιο γνωστό σε όλους φορέα που όλοι μας γνωρίζουμε.

Το λυπηρό είναι ότι σε αυτή την υπόθεση εμπλέκεται και ένας καθηγητής πανεπιστημίου μέσα σε αυτή την ομάδα ο οποίος με λύπη διαπιστώνω ενθαρρύνει την συμμορία αυτή σε τραμπουκισμούς και από καθηγητής να μετατρέπεται σε παραπλανητής προσπαθώντας να κομματικοποιήσει το σχολείο βάζοντας κομματικές σημαίες σε ανυποψίαστους γονείς και ιδιαίτερα σε μελη του ΔΣ.

Είναι απαράδεκτο ένα σχολείο να στιγματίζεται από μια μικρή ομάδα ανθρώπων που έχουν μετατρέψει το σχολείο μας σε κομματική αρένα. Επίσης είναι απαράδεκτο να βλέπεις καθηγητές πανεπιστημίου να αλητεύουν αντί να διδάσκουν.

Είναι απαράδεκτο να βλέπεις καθηγητή να είναι με την παρανομία

Είναι επίσης απαράδεκτο αυτός ο καθηγητής να κυκλοφορεί με ένα σφυράκι συνεδριάσεων και να το επιδεικνύει στους γονείς σαν επίδειξη δύναμης και εξουσίας όταν ο ρόλος του σαν καθηγητής είναι να διδάσκει.

Το Δ.Σ έχει τοποθετηθεί επανειλημμένως ότι δεν επιθυμεί κομματικές διαμάχες μέσα στο σχολείο και παρόλα αυτά η συγκεκριμένη ομάδα έχει τοποθετήσει κυριολεκτικά πολιτικό γραφείο με πρωτοστάτες και διευθυντές την τιμωρημένη από το Σουηδικό κράτος Χουλιάρα.

Όλοι μας γνωρίζουμε την σχέση και την διαμάχη της οικογένειας Χουλιάρα με την Π.Σ

Για ακόμα μια φορά θέλουμε να διευκρινίσουμε σε όλους τους γονείς ότι το σχολείο πρέπει και θα παραμείνει σχολείο και όχι αρένα κομματικών αντιπαραθέσεων

Με εκτίμηση

Ευάγγελος Νικολόπουλος