ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ (SAE)

Συνάντηση του Προέδρου ΣΑΕ με το Προεδρείο της ΠΑΔΕE


Στενή συνεργασία και συντονισμός μεταξύ του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) και της Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισμού (ΠΑΔEΕ), στην προώθηση θεμάτων που απασχολούν την Ελλάδα και τους απανταχού ομογενείς, είναι το μήνυμα που στέλνουν οι δύο οργανώσεις.

Αυτό τονίστηκε σε συνάντηση που είχε ο Πρόεδρος του ΣΑΕ, κ. Στέφανος Ταμβάκης με το Προεδρείο της ΠΑΔΕΕ, στα γραφεία της στην Αθήνα. Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος της ΠΑΔΕΕ, βουλευτής Αυστραλίας, κ.Γιάννης Πανταζόπουλος, επεσήμανε την ουσιαστική και αποτελεσματική συνεργασία, που υπάρχει με τον κ. Ταμβάκης, αλλά και των Συντονιστών του ΣΑΕ με τους ομογενείς βουλευτές, σε κάθε Περιφέρεια. Μία συνεργασία που επισφραγίστηκε και με τη συμμετοχή του εκπροσώπου της ΠΑΔΕΕ, βουλευτή Σουηδίας Νίκου Παπαδόπουλου, στις εργασίες του Προεδρείου του ΣΑΕ, το περασμένο Δεκέμβριο στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεργασία αυτή μπορεί να αναπτυχθεί περαιτέρω, όπως τονίστηκε και από τις δύο πλευρές, με γνώμονα την ενίσχυση της εικόνας της πατρίδας στο εξωτερικό, ειδικότερα την κρίσιμη αυτή περίοδο, αλλά και για την προβολή θεμάτων της ομογένειας, τα οποία μπορούν να τύχουν υποστήριξης από τα κοινοβούλια και τις κυβερνήσεις των χωρών που εκλέγονται οι ελληνικής καταγωγής βουλευτές.

Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΣΑΕ συνεχάρη την ΠΑΔΕΕ για τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει για την στήριξη της Ελλάδας, όπως η πρόσφατη διοργάνωση της επίκαιρης ημερίδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με θέμα «Η ελληνική διασπορά και πως μπορεί να συμβάλλει στην οικονομική ανάκαμψη της Ελλάδας». Ο κ. Ταμβάκης αναφέρθηκε αναλυτικά στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΣΑΕ σχετικά με το Ταμείο Στήριξης της Ελλάδας, την προβολή του Τουρισμού, αλλά την προώθηση συνεργασίας ομογενών με την Ελλάδα, σε θέματα επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.

Τέλος, ανέπτυξε σκέψεις και απόψεις για την ισχυροποίηση του ρόλου της Ομογένειας και την κοινή πορεία του ΣΑΕ, της ΠΑΔΔΕ και τους οργανωμένους φορείς του Απανταχού Ελληνισμού.

Στη συνάντηση από το Προεδρείο της ΠΑΔΕΕ, εκτός του κ. Πανταζόπουλου, συμμετείχαν ο Αντιπρόεδρός της, ευρωβουλευτής των Γερμανών Φιλελευθέρων και Πρόεδρος του Γερμανο-Ελληνικού Επιχειρηματικού Συνδέσμου (DHW), κ.Γιώργος Χατζημαρκάκης, ο βουλευτής Σουηδίας, κ.Νίκος Παπαδόπουλος, η βουλευτής Ουκρανίας, κα Όλγα Κοβιτίδη, οι βουλευτές από τις ΗΠΑ κ.κ. Μιχάλης Τσιόκας και Θωμάς Τσιαντώνης και ο βουλευτής Καναδά, κ. Γιάννης Κάννης.

Meeting of SAE President with the Board of Directors of WHIPA


Close cooperation and coordination between the World Council of Hellenes Abroad (SAE) and the World Hellenic Inter – Parliamentary Association (WHIPA), in the promotion of issues concerning Greece and Greeks worldwide, is the general message that both organizations address.

This was emphasized during a meeting between the President of SAE, Stefanos Tamvakis with the WHIPA Board of Directors at its offices in Athens. In this context, the President of WHIPA, Australian MP, Mr. Giannis Pantazopoulos, confirmed the substantial and fruitful cooperation with Mr. Tamvakis, but also of SAE Coordinators with MPs of the Greek Diaspora in every Region. A collaboration that culminated with the participation of the representative of WHIPA, MP of Sweden, Nikos Papadopoulos at the proceedings of the Board of Directors of SAE, last December in Thessaloniki.

This collaboration could be further developed, as it was noted by both sides, in order to reinforce the image of our homeland abroad, especially during this critical period, but also for the promotion of issues of the Greek Diaspora, which could be supported by the respective parliaments and governments of the countries whereby MPs of Greek descent are elected.

On his part the President of SAE congratulated WHIPA on the initiatives it has developed for the support of Greece, such as the recent organization of a workshop at the European Parliament, entitled “The Greek Diaspora and how it can contribute to the economic recovery of Greece”. Mr. Tamvakis elaborated on the initiatives taken over by SAE with regards to the Solidarity Fund for the reduction of public debt in Greece, the promotion of Tourism, but also the promotion of cooperation of the Greek Diaspora with Greece in matters of business and investments.

Lastly, he developed his thoughts and views on the strengthening of the role of the Greek Diaspora and the common course of SAE and WHIPA, as well as the organized bodies of Hellenism Worldwide.

During the meeting by the Board of Directors of WHIPA, besides Mr. Pantazopoulos, its Vice President, MEP for the German Liberal party and President of the German Greek Business Association (DHW), Mr. Giorgos Chatzimarkakis, the MP from Sweden, Mr. Nikos Papadopoulos, the Ukraine MP, Ms. Olga Kovitidi, Congressmen from the U.S.A. Mr. Michalis Tsiokas and Thomas Tsiantonis and the MP from Canada, Mr. Giannis Kannis, were also present.

Встреча Президента САЕ с Президиумом ПАДЕЕ


Тесное сотрудничество и координация между Советом греков зарубежья (САЕ) и Всемирной Греческой Межпарламентской Ассоциацией (ПАДЕЕ) в целях содействия по вопросам, затрагивающим Грецию и соотечественников во всем мире, является посланием двух организаций.

Это было отмечено на встрече Президента САЕ, г-на Стефаноса Тамвакиса с Президиумом ПАДЕЕ, в ее офисе в Афинах. В этом контексте Президент ПАДЕЕ, депутат Австралии, г-н Яннис Пантазопулос, отметил существенное и действенное сотрудничество с г-ном Тамвакисом, а также Координаторов САЕ с депутатами соотечественниками в каждой Периферии. Сотрудничество, подтвержденное и участием представителя ПАДЕЕ, депутата Швеции Никоса Пападопулоса, в работе Президиума САЕ, в декабре прошлого года в Салониках.

Это сотрудничество может развиться и дальше, как это было отмечено двумя сторонами, в целях укрепления имиджа страны за рубежом, особенно в этот критический период, а также продвижения вопросов диаспоры, которые могут быть поддержаны парламентами и правительствами стран, в которых избираются депутаты греческого происхождения.

Со своей стороны, Президент САЕ поздравил ПАДЕЕ с инициативами, развиваемыми в поддержку Греции, как недавнее проведение актуального однодневного мероприятия в Европейском парламенте на тему «Греческая диаспора и как она может способствовать экономическому подъему в Греции». Г-н Тамвакис подробно остановился на инициативах, предпринимаемых САЕ в связи с Фондом поддержки Греции, продвижением туризма, а также с развитием сотрудничества соотечественников с Грецией по вопросам предпринимательства и инвестиций.

Наконец, он высказал мысли и взгляды по поводу усиления роли диаспоры и общего пути САЕ, ПАДЕЕ и организованных организаций эллинизма во всем мире.

Во встрече из Президиума ПАДЕЕ, кроме г-на Пантазопулоса, участвовали ее вице-президент, евродепутат от партии немецких либералов и президент Немецко-греческой предпринимательской ассоциации (DHW), г-н Йоргос Хадзимаркакис, депутат Швеции г-н Никос Пападопулос, депутат Украины г-жа Ольга Ковитиди, депутаты из США, г-да Михалис Тсиокас и Томас Тсиантонис и депутат Канады г-н Яннис Каннис.

——–

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε
την ιστοσελίδα του ΣΑΕ: www.sae.gr

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s