Βιομηχανία για την Ευρώπη – Ευρώπη για τη βιομηχανία

Η βιομηχανία πρέπει να αποκτήσει κεντρικό ρόλο για να μπορέσει η Ευρώπη να διατηρήσει ηγετική θέση στην παγκόσμια οικονομία. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα της ανακοίνωσης «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» η οποία εγκρίθηκε στις 28/10/2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με πρωτοβουλία του  αντιπροέδρου της κ. Antonio Tajani. Η ανακοίνωση, μια εμβληματική πρωτοβουλία της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», σκιαγραφεί μια στρατηγική που αποσκοπεί στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης με τη διατήρηση και την υποστήριξη μιας ισχυρής, διαφοροποιημένης και ανταγωνιστικής βιομηχανικής βάσης για την Ευρώπη που εξασφαλίζει καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίες και, παράλληλα, χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Η εν λόγω ανακοίνωση συνοδεύεται από έκθεση για την επίδοση της ανταγωνιστικότητας κάθε κράτους μέλους χωριστά και από την ετήσια έκθεση για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Οι δέκα βασικές ενέργειες για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας:

 • Θα πραγματοποιείται σαφής και διεξοδικός «έλεγχος ανταγωνιστικότητας» της νέας νομοθεσίας. Θα αναλύεται σωστά και λαμβάνεται υπόψη ο αντίκτυπος όλων των προτάσεων πολιτικής στην ανταγωνιστικότητα.
 • Θα διενεργούνται «έλεγχοι καταλληλότητας» της υφιστάμενης νομοθεσίας για να εντοπιστεί το περιθώριο για μείωση των σωρευτικών αποτελεσμάτων της νομοθεσίας με σκοπό την μείωση του κόστους για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη.
 • Η δημιουργία και η ανάπτυξη των ΜΜΕ θα υποστηριχθεί με τη διευκόλυνση της πρόσβασής τους στην πίστωση και με την παροχή βοήθειας για την διεθνοποίησή τους.
 • Θα παρουσιαστεί μια στρατηγική για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής τυποποίησης για να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες της βιομηχανίας.
 • Οι ευρωπαϊκές υποδομές  και οι υπηρεσίες μεταφορών, ενέργειας και επικοινωνιών θα ενισχυθούν και θα αναβαθμιστούν. Για να εξυπηρετήσουν αποτελεσματικότερα τη βιομηχανία, λαμβάνοντας καλύτερα υπόψη το σημερινό μεταβαλλόμενα ανταγωνιστικό περιβάλλον.
 • Θα παρουσιαστεί μια νέα στρατηγική για τις πρώτες ύλες με σκοπό να διαμορφωθεί το κατάλληλο πλαίσιο για μια πιο βιώσιμη προσφορά και διαχείριση των εγχώριων βασικών πρώτων υλών.
 • Η ειδική για κάθε κλάδο καινοτομική επίδοση – ειδικότερα σε σχέση με την υιοθέτηση μιας οικολογικής προσέγγισης και την αποδοτικότητα των πόρων ορισμένων τομέων -, θα εξεταστεί μέσω ενεργειών σε τομείς όπως οι προηγμένες μεταποιητικές τεχνολογίες, οι κατασκευές, τα βιοκαύσιμα, οι οδικές και σιδηροδρομικές μεταφορές, ιδίως για τη βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων.
 • Οι προκλήσεις που συνεπάγονται οι βιομηχανίες με ένταση ενέργειας θα αντιμετωπιστούν με ενέργειες για τη βελτίωση των γενικών συνθηκών και με την υποστήριξη της καινοτομίας.
 • Θα εφαρμοστεί μια πολιτική για τη διαστημική βιομηχανία, η οποία θα καταρτιστεί σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος και τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή θα καταρτίσει μια πολιτική στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας για τη δημιουργία μιας στερεής βιομηχανικής βάσης που θα καλύπτει το σύνολο της αλυσίδας εφοδιασμού.
 • Η Επιτροπή θα υποβάλλει εκθέσεις σχετικά με την ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και των κρατών μελών, τις βιομηχανικές πολιτικές και τις επιδόσεις σε ετήσια βάση.

Η ανακοίνωση «Ολοκληρωμένη βιομηχανική πολιτική για την εποχή της παγκοσμιοποίησης» βρίσκεται στη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Επισκόπηση Ανταγωνιστικότητας των 27 κρατών μελών της ΕΕ

Η αντιμετώπιση των δημοσιονομικών προβλημάτων αναμένεται να μετριάσει, μεσοπρόθεσμα, τα προβλήματα ρευστότητας στην ελληνική οικονομία και να αποκαταστήσει τις προσδοκίες, που είναι αναγκαίες για την ανάκαμψη.

Αυτό αναφέρει, μεταξύ άλλων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε έκθεσή της, για την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών των «27», που δόθηκε, την Πέμπτη, στη δημοσιότητα στις Βρυξέλλες.

Σε ότι αφορά την ελληνική οικονομία, επισημαίνεται ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανταγωνιστικότητας, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό εμπορικό έλλειμμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με την Επιτροπή, η βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μέσα από δράσεις, όπως αυτές που προβλέπονται στο Μνημόνιο, θα επιτευχθεί με τη μείωση του επιχειρηματικού κόστους στην Ελλάδα.

Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, εξακολουθούν να παρατηρούνται διαρθρωτικά προβλήματα, όπως η χαμηλή εξειδίκευση του εργατικού δυναμικού και η περιορισμένη τεχνολογία και ανάπτυξη.

Στην έκθεσή της, η Επιτροπή αναφέρει ότι η κατά κεφαλήν παραγωγικότητα της εργασίας στην Ελλάδα κυμαίνεται σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από το μέσο κοινοτικό όρο. Εκτιμά, επίσης, ότι παρά το πλεόνασμα που παρατηρείται στις υπηρεσίες, κυρίως χάρη στον τουρισμό και τη ναυτιλία, το έλλειμμα που διαπιστώνεται στο εμπορικό ισοζύγιο οδήγησε το 2009 σε έλλειμμα της τάξης του 11% του ΑΕΠ του τρέχοντος ισοζυγίου.

Η Επιτροπή σημειώνει, παράλληλα, ότι οι επενδύσεις στην έρευνα και την τεχνολογία ως προς το ΑΕΠ, ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, είναι από τις χαμηλότερες στην ΕΕ, παρά τη σημαντική συμβολή των προγραμμάτων της ΕΕ, και η καινοτομία στην ελληνική οικονομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εισαγόμενη τεχνολογία και τη γνώση.

Ο τομέας της μεταποίησης εκπροσωπούσε το 11% της απασχόλησης και του ΑΕΠ το 2008, με τα τρόφιμα, τα ποτά, τον καπνό, το διυλισμένο πετρέλαιο, τα βασικά μέταλλα και τα προϊόντα μετάλλου να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος. Στην έκθεσή της, η Επιτροπή σημειώνει, τέλος, ότι οι επιδόσεις της ελληνικής βιομηχανίας σε θέματα περιβάλλοντος είναι περιορισμένες, γεγονός που οφείλεται στις αδυναμίες του ρυθμιστικού και διοικητικού πλαισίου.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Έρευνα: Θετική η εργασιακή κινητικότητα στην Ε.Ε.

Περίπου το 50% των Ευρωπαίων και το 44% των Ρουμάνων πολιτών εκτιμά ότι η κινητικότητα στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θετικές επιπτώσεις στην εξέλιξη της αγοράς εργασίας, σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τα ευρήματα μελέτης που διεξήγαγε το Ευρωβαρόμετρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μέχρι το 2020, «χαρακτηριστικά» στην αγορά εργασίας, όπως τα υψηλά επαγγελματικά προσόντα, η εξειδίκευση και η καινοτομία, θα είναι απαραίτητα, τουλάχιστον, για την κάλυψη του 35% του συνόλου των θέσεων εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, στην ίδια ανακοίνωση προστίθεται ότι περίπου το 15% των νέων Ευρωπαίων, ηλικίας 18 έως 24 ετών, δεν έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, εξέλιξη που εγείρει ανησυχία για το μέλλον των νέων στην ολοένα και πιο απαιτητική αγορά εργασίας.

Μη κυβερνητικές οργανώσεις, που εστιάζουν σε θέματα κοινωνικής συνοχής και αποτροπής φαινομένων κοινωνικού αποκλεισμού, τονίζουν την ανάγκη ένταξης των παιδιών, ανεξαρτήτως καταγωγής, στο σύστημα της σχολικής εκπαίδευσης από μικρή ηλικία (περίπου τριών ετών).

Η ένταξη στο σύστημα εκπαίδευσης, από μικρή ηλικία, θα δώσει στους πολίτες την ευκαιρία να λάβουν όλα τα αναγκαία «εφόδια», για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν επώδυνες οικονομικές καταστάσεις, οι οποίες, ενδέχεται, να τους οδηγήσουν στα όρια της φτώχειας.

Εργασίες Ε&Α και οικονομική κρίση: κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες περικόπτουν τις επενδύσεις σε μικρότερο βαθμό από τις αμερικανικές ανταγωνιστικές τους, η Ευρώπη όμως υστερεί ακόμη πολύ

Ο «Πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ» του 2010, τον οποίο συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ότι οι επενδύσεις Ε&Α εκ μέρους κορυφαίων ενωσιακών εταιρειών υποχώρησαν το 2009 κατά 2,6%, μολονότι οι πωλήσεις και τα κέρδη μειώθηκαν πολύ περισσότερο, κατά 10,1% και 21,0% αντίστοιχα. Η μείωση των επενδύσεων σε Ε&Α από τους πρωταγωνιστές στις ΗΠΑ, με ποσοστό 5,1%, ήταν δύο φορές πιο απότομη απ’ ό,τι στην ΕΕ, η μείωση όμως παγκοσμίως ήταν μικρότερη, σε ποσοστό 1,9%. Οι ιαπωνικές εταιρείες διατήρησαν το επίπεδο επενδύσεών τους. Εταιρείες με έδρα σε άλλα μέρη της Ασίας – Κίνα, Ινδία, Χονγκ-Κονγκ, Νότια Κορέα και Ταϊβάν – συνέχισαν να αναπτύσσουν τις εργασίες Ε&Α με υψηλό ρυθμό, όπως παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη. Ο ιαπωνικός κατασκευαστής αυτοκινήτων Toyota καταλαμβάνει για δεύτερο συνεχές έτος την υψηλότερη θέση παγκοσμίως σε επενδύσεις Ε&Α (6,8 δις €). Τρεις εταιρείες από την ΕΕ περιλαμβάνονται στις δέκα κορυφαίες: η Volkswagen, ο μεγαλύτερος επενδυτής με έδρα στην Ευρώπη, με 5,8 δις €, η Nokia και η Sanofi-Aventis. Ο πίνακας αποτελεσμάτων καλύπτει τις 1.400 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του φετινού έτους δείχνει ότι παρά τις σχεδόν άνευ προηγουμένου δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι επενδύσεις σε Ε&Α παραμένουν σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.

Εκδηλούμενες τάσεις σε περιοχές του κόσμου

Στη διάρκεια του 2009, πρωτοπόρες εταιρείες της ΕΕ μείωσαν τις επενδύσεις σε Ε&Α πολύ λιγότερο από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, παρά τα παρόμοια ποσοστά πτώσης των πωλήσεων (περίπου 10%) και υψηλότερα ποσοστά πτώσης των κερδών (13,0% έναντι 1,4%).

Σε καίριους τομείς υψηλής τεχνολογίας, οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ε&Α είναι αδύναμες. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες του πίνακα αποτελεσμάτων επένδυσαν πέντε φορές περισσότερα κεφάλαια από τις αντίστοιχες της ΕΕ σε Ε&Α με αντικείμενο τους ημιαγωγούς, τέσσερις φορές περισσότερο σε Ε&Α λογισμικού και οκτώ φορές περισσότερο στη βιοτεχνολογία.

Οι ιαπωνικές εταιρείες διατήρησαν το επίπεδο επενδύσεων σε Ε&Α παρά την ισχυρή πτώση των πωλήσεων (περίπου 10%) και των κερδών (88,2%).

Μείζονες εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε ορισμένες ασιατικές χώρες συνέχισαν να εμφανίζουν τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης Ε&Α των προηγουμένων ετών, π.χ. η Κίνα (άνοδος κατά 40,0%), η Ινδία (27,3%), το Χονγκ Κονγκ (14,8%), η Νότια Κορέα (9,1%) και η Ταϊβάν (3,1%). Οι ελβετικές εταιρείες, και αυτές αύξησαν τις επενδύσεις σε Ε&Α (2,5%).

Στις εταιρείες που αύξησαν τις επενδύσεις Ε&Α το 2009 περιλαμβάνονται όχι μόνο εκείνες που είχαν ικανοποιητικές πωλήσεις και κέρδη, όπως η Huawei Technologies (27,8%) και η Apple (25,4%), αλλά επίσης και εταιρείες όπως η Bayer (8,8%) και η General Electric (10,1%), οι οποίες αύξησαν τις επενδύσεις Ε&Α παράλληλα με την πτώση των κερδών και των πωλήσεων.

Ο κλάδος των εναλλακτικών πηγών ενέργειας συνέχισε να αναπτύσσεται ταχέως. Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει 15 εταιρείες (9 περισσότερες από πέρυσι) πλήρως εστιασμένες στην τεχνολογία καθαρής ενέργειας. Οι εταιρείες αυτές, 13 με βάση στην ΕΕ και 2 αλλού, επένδυσαν πάνω από 500 εκατ. € το 2009 σε Ε&Α, αύξηση κατά 28,7%. Επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας πραγματοποιούνται επίσης από εταιρείες ενταγμένες σε άλλους κλάδους, π.χ. στον κλάδο πετρελαίου και αερίου.

Διαφορές ανά την ΕΕ – Οι κορυφαίοι επενδυτές Ε&Α της Ισπανίας ανθίστανται στην κρίση

Μέσα στην ΕΕ, τα ποσοστά ανάπτυξης της Ε&Α διαφέρουν μεταξύ κρατών μελών λόγω της διαφοροποιημένης σύνθεσης του κλάδου τους. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες μειώσεις Ε&Α το 2009 πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες με έδρα σε χώρες όπως η Γερμανία (μείωση κατά 3,2%) και η Γαλλία (4,5%), που διαθέτουν εκτεταμένο κλάδο αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σοβαρά επλήγησαν επίσης χώρες όπως η Φινλανδία (μείωση κατά 6%) και η Σουηδία (6,6%), όπου ο εξοπλισμός ΤΠ αποτελεί μείζονα οικονομική δραστηριότητα για εταιρείες με έδρα εγχωρίως.

Ωστόσο, οι κορυφαίοι επενδυτές Ε&Α της Ισπανίας αύξησαν τις επενδύσεις κατά 15,4%, παρά την πτώση των πωλήσεων κατά 6,4%. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλες αυξήσεις εκ μέρους κορυφαίων ισπανικών εταιρειών όπως η Telefónica (16%) και η Acciona (29%) και στην ένταξη κορυφαίων παικτών στον πίνακα αποτελεσμάτων, όπως η Banco Santander (18%).

Περισσότερες πληροφορίες:

«Πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ» του 2010 και άλλες εκθέσεις IRMA (παρακολούθηση και ανάλυση των επενδύσεων σε βιομηχανική έρευνα)

Εργασίες Ε&Α και οικονομική κρίση: κορυφαίες ευρωπαϊκές εταιρείες περικόπτουν τις επενδύσεις σε μικρότερο βαθμό από τις αμερικανικές ανταγωνιστικές τους, η Ευρώπη όμως υστερεί ακόμη πολύ

Ο «Πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ» του 2010, τον οποίο συνέταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δείχνει ότι οι επενδύσεις Ε&Α εκ μέρους κορυφαίων ενωσιακών εταιρειών υποχώρησαν το 2009 κατά 2,6%, μολονότι οι πωλήσεις και τα κέρδη μειώθηκαν πολύ περισσότερο, κατά 10,1% και 21,0% αντίστοιχα. Η μείωση των επενδύσεων σε Ε&Α από τους πρωταγωνιστές στις ΗΠΑ, με ποσοστό 5,1%, ήταν δύο φορές πιο απότομη απ’ ό,τι στην ΕΕ, η μείωση όμως παγκοσμίως ήταν μικρότερη, σε ποσοστό 1,9%. Οι ιαπωνικές εταιρείες διατήρησαν το επίπεδο επενδύσεών τους. Εταιρείες με έδρα σε άλλα μέρη της Ασίας – Κίνα, Ινδία, Χονγκ-Κονγκ, Νότια Κορέα και Ταϊβάν – συνέχισαν να αναπτύσσουν τις εργασίες Ε&Α με υψηλό ρυθμό, όπως παρατηρήθηκε τα προηγούμενα έτη. Ο ιαπωνικός κατασκευαστής αυτοκινήτων Toyota καταλαμβάνει για δεύτερο συνεχές έτος την υψηλότερη θέση παγκοσμίως σε επενδύσεις Ε&Α (6,8 δις €). Τρεις εταιρείες από την ΕΕ περιλαμβάνονται στις δέκα κορυφαίες: η Volkswagen, ο μεγαλύτερος επενδυτής με έδρα στην Ευρώπη, με 5,8 δις €, η Nokia και η Sanofi-Aventis. Ο πίνακας αποτελεσμάτων καλύπτει τις 1.400 κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων του φετινού έτους δείχνει ότι παρά τις σχεδόν άνευ προηγουμένου δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, οι επενδύσεις σε Ε&Α παραμένουν σημαντική στρατηγική προτεραιότητα για τις κορυφαίες εταιρείες παγκοσμίως.

Εκδηλούμενες τάσεις σε περιοχές του κόσμου

Στη διάρκεια του 2009, πρωτοπόρες εταιρείες της ΕΕ μείωσαν τις επενδύσεις σε Ε&Α πολύ λιγότερο από τις αντίστοιχες των ΗΠΑ, παρά τα παρόμοια ποσοστά πτώσης των πωλήσεων (περίπου 10%) και υψηλότερα ποσοστά πτώσης των κερδών (13,0% έναντι 1,4%).

Σε καίριους τομείς υψηλής τεχνολογίας, οι επιδόσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών στην Ε&Α είναι αδύναμες. Για παράδειγμα, οι αμερικανικές εταιρείες του πίνακα αποτελεσμάτων επένδυσαν πέντε φορές περισσότερα κεφάλαια από τις αντίστοιχες της ΕΕ σε Ε&Α με αντικείμενο τους ημιαγωγούς, τέσσερις φορές περισσότερο σε Ε&Α λογισμικού και οκτώ φορές περισσότερο στη βιοτεχνολογία.

Οι ιαπωνικές εταιρείες διατήρησαν το επίπεδο επενδύσεων σε Ε&Α παρά την ισχυρή πτώση των πωλήσεων (περίπου 10%) και των κερδών (88,2%).

Μείζονες εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε ορισμένες ασιατικές χώρες συνέχισαν να εμφανίζουν τα υψηλά ποσοστά ανάπτυξης Ε&Α των προηγουμένων ετών, π.χ. η Κίνα (άνοδος κατά 40,0%), η Ινδία (27,3%), το Χονγκ Κονγκ (14,8%), η Νότια Κορέα (9,1%) και η Ταϊβάν (3,1%). Οι ελβετικές εταιρείες, και αυτές αύξησαν τις επενδύσεις σε Ε&Α (2,5%).

Στις εταιρείες που αύξησαν τις επενδύσεις Ε&Α το 2009 περιλαμβάνονται όχι μόνο εκείνες που είχαν ικανοποιητικές πωλήσεις και κέρδη, όπως η Huawei Technologies (27,8%) και η Apple (25,4%), αλλά επίσης και εταιρείες όπως η Bayer (8,8%) και η General Electric (10,1%), οι οποίες αύξησαν τις επενδύσεις Ε&Α παράλληλα με την πτώση των κερδών και των πωλήσεων.

Ο κλάδος των εναλλακτικών πηγών ενέργειας συνέχισε να αναπτύσσεται ταχέως. Ο πίνακας αποτελεσμάτων περιλαμβάνει 15 εταιρείες (9 περισσότερες από πέρυσι) πλήρως εστιασμένες στην τεχνολογία καθαρής ενέργειας. Οι εταιρείες αυτές, 13 με βάση στην ΕΕ και 2 αλλού, επένδυσαν πάνω από 500 εκατ. € το 2009 σε Ε&Α, αύξηση κατά 28,7%. Επενδύσεις σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας πραγματοποιούνται επίσης από εταιρείες ενταγμένες σε άλλους κλάδους, π.χ. στον κλάδο πετρελαίου και αερίου.

Διαφορές ανά την ΕΕ – Οι κορυφαίοι επενδυτές Ε&Α της Ισπανίας ανθίστανται στην κρίση

Μέσα στην ΕΕ, τα ποσοστά ανάπτυξης της Ε&Α διαφέρουν μεταξύ κρατών μελών λόγω της διαφοροποιημένης σύνθεσης του κλάδου τους. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες μειώσεις Ε&Α το 2009 πραγματοποιήθηκαν από εταιρείες με έδρα σε χώρες όπως η Γερμανία (μείωση κατά 3,2%) και η Γαλλία (4,5%), που διαθέτουν εκτεταμένο κλάδο αυτοκινητοβιομηχανίας.

Σοβαρά επλήγησαν επίσης χώρες όπως η Φινλανδία (μείωση κατά 6%) και η Σουηδία (6,6%), όπου ο εξοπλισμός ΤΠ αποτελεί μείζονα οικονομική δραστηριότητα για εταιρείες με έδρα εγχωρίως.

Ωστόσο, οι κορυφαίοι επενδυτές Ε&Α της Ισπανίας αύξησαν τις επενδύσεις κατά 15,4%, παρά την πτώση των πωλήσεων κατά 6,4%. Αυτό οφειλόταν σε μεγάλες αυξήσεις εκ μέρους κορυφαίων ισπανικών εταιρειών όπως η Telefónica (16%) και η Acciona (29%) και στην ένταξη κορυφαίων παικτών στον πίνακα αποτελεσμάτων, όπως η Banco Santander (18%).

Περισσότερες πληροφορίες:

«Πίνακας αποτελεσμάτων για βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ» του 2010 και άλλες εκθέσεις IRMA (παρακολούθηση και ανάλυση των επενδύσεων σε βιομηχανική έρευνα)

ΕΕ: οι ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας βοηθούν τόσο τους εργοδότες όσο και τους εργαζομένους

Σύμφωνα με μελέτη που δημοσίευσε πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι ωφελούνται από τις ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας.

Τα κύρια πορίσματα της έκθεσης είναι τα ακόλουθα:

1. Εξακολουθούν να παρατηρούνται πολύ σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά την ευελιξία του χρόνου εργασίας:

 • Η ευελιξία όσον αφορά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας είναι περισσότερο διαδεδομένη στη βόρεια και δυτική Ευρώπη, ενώ στην Ουγγαρία, τη Λιθουανία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Εσθονία, τη Βουλγαρία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και τη Ρουμανία, επικρατεί η παραδοσιακή εβδομάδα των 40 ωρών.
 • Η Δανία, η Σουηδία, η Γερμανία, η Φινλανδία και η Νορβηγία έχουν να επιδείξουν σχετικά καλά αποτελέσματα όσον αφορά την ευέλικτη οργάνωση του χρόνου εργασίας. Στις χώρες αυτές, λίγο περισσότερο από τους μισούς εργαζομένους χρησιμοποιούν κάποια μορφή ευελιξίας όσον αφορά τον χρόνο εργασίας.

2. Η αύξηση της ευελιξίας όσον αφορά τον χρόνο εργασίας δεν είναι πάντοτε προς όφελος της ισότητας των φύλων:

 • Τα περισσότερο εξατομικευμένα ωράρια έχουν θετικές συνέπειες όσον αφορά τα ποσοστά απασχόλησης γυναικών και μπορούν να βοηθούν τους εργαζομένους να εξισορροπούν την επαγγελματική με την προσωπική τους ζωή, όμως το φαινόμενο της μερικής απασχόλησης (που αφορά κυρίως τις γυναίκες) εξακολουθεί να συγκεντρώνεται σε χαμηλά αμειβόμενους τομείς, οι οποίοι προσφέρουν περιορισμένες ευκαιρίες σταδιοδρομίας και κατάρτισης στις περισσότερες χώρες.
 • Η οργανωτική αντίληψη διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο. Όσο περισσότερο η ευελιξία θεωρείται «γυναικείος» τρόπος οργάνωσης του χρόνου εργασίας, τόσο πιθανότερο είναι τα ελαστικά ωράρια να διαιωνίζουν – αντί να αντιμετωπίζουν – τις διαφορές μεταξύ των φύλων.

3. Οι πρόσφατες εξελίξεις δείχνουν ότι η ευέλικτη διαμόρφωση του χρόνου εργασίας έχει τεθεί στην ημερήσια διάταξη σε αρκετές χώρες, αν και τα συγκεκριμένα θέματα μπορεί να διαφέρουν:

 • Ορισμένες χώρες (όπως η Τσεχική Δημοκρατία και η Λιθουανία) χρησιμοποιούν την ευελιξία κυρίως ως μέσο για την αύξηση των ποσοστών απασχόλησης (τόσο σε εργαζομένους όσο και σε ώρες).
 • Η μερική απασχόληση εφαρμόζεται όλο και περισσότερο για την προώθηση της παράτασης του επαγγελματικού βίου. Ιδίως στις Βόρειες Χώρες, η ακούσια μερική απασχόληση αποτελεί σημαντικό ζήτημα, το οποίο αντιμετωπίζεται με μέτρα πολιτικής που αποσκοπούν στην εξεύρεση μιας νέας ισορροπίας μεταξύ ευελιξίας και ασφάλειας.
 • Η κεφαλαιοποίηση του χρόνου εργασίας και η ρύθμιση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση έχουν επίσης τεθεί στην ημερήσια πολιτική διάταξη (στην Ιρλανδία, τη Γερμανία και το Λουξεμβούργο). Σε ορισμένες χώρες (π.χ. στην Πολωνία και την Πορτογαλία), τα ελαστικά ωράρια έχουν περιληφθεί στη συζήτηση για τον περιορισμό των υπερωριών.
 • Οι συνέπειες της παρούσας οικονομικής και δημοσιονομικής κρίσης είναι προφανείς, και η ευελιξία θεωρείται πλέον ως σημαντικό εργαλείο πολιτικής το οποίο μπορεί να βοηθήσει τους εργαζομένους να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες οικονομικές συνθήκες. Ωστόσο, στη συζήτηση που διεξάγεται σήμερα, δεν δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη διάσταση του φύλου.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Έκθεση: «Flexible working time arrangements and gender equality – A comparative review of 30 European countries» (Ευέλικτες ρυθμίσεις του χρόνου εργασίας και ισότητα των φύλων – Συγκριτική επισκόπηση της κατάστασης σε 30 ευρωπαϊκές χώρες)

Οι επενδύσεις, τα ακίνητα και η πρόσβαση στο διαδίκτυο συγκαταλέγονται στις καταναλωτικές αγορές με τη χαμηλότερη βαθμολογία

Η αγορά «επενδύσεων, συντάξεων και κινητών αξιών», οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου είναι οι τρεις αγορές που είναι πιθανότερο να απογοητεύσουν τους καταναλωτές στην ΕΕ, σύμφωνα με τον πίνακα αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές για το φθινόπωρο του 2010, ο οποίος δημοσιεύτηκε σήμερα. Μεταξύ των αγορών εμπορευμάτων, τη χαμηλότερη επίδοση είχαν η αγορά «μεταχειρισμένων αυτοκινήτων», η «ένδυση και η υπόδηση» και η αγορά κρέατος. Στην άλλη άκρη του φάσματος, οι αεροπορικές εταιρείες εμφανίζουν καλά αποτελέσματα παρά τις αναστατώσεις που προκλήθηκαν την άνοιξη του 2010, ενώ οι καταναλωτές εκτιμούν επίσης τα αγαθά και τις υπηρεσίες που αφορούν τον τομέα του πολιτισμού. Ο πίνακας αποτελεσμάτων ταξινομεί τις καταναλωτικές αγορές εξετάζοντας δείκτες όπως η συγκρισιμότητα, η εμπιστοσύνη των καταναλωτών, η ικανοποίηση, τα προβλήματα και οι καταγγελίες των καταναλωτών, η ευκολία αλλαγής φορέα παροχής, οι τιμές κτλ. Σκοπός είναι να εντοπιστούν οι αγορές που εμφανίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο δυσλειτουργίας, για μελέτες παρακολούθησης, οι οποίες θα αναλύσουν σε βάθος τα προβλήματα και θα εντοπίσουν τις λύσεις που μπορούν να δοθούν με τη χάραξη σχετικής πολιτικής. Για πρώτη φορά, ο πίνακας αποτελεσμάτων αξιολογεί 50 διαφορετικές αγορές – από τα τρόφιμα και τις οικιακές συσκευές έως την επισκευή αυτοκινήτων – σε όλες τις χώρες της ΕΕ.

Ο πίνακας αποτελεσμάτων

Ο πίνακας αποτελεσμάτων για τις καταναλωτικές αγορές βασίζεται σε μια έρευνα παρακολούθησης της αγοράς η οποία μετράει τις εμπειρίες και τις απόψεις που αναφέρουν οι καταναλωτές σε σχέση με μια πρόσφατη αγορά που πραγματοποίησαν σε κάθε μία από τις αγορές. Για πρώτη ορά το 2010 ο πίνακας παρέχει στοιχεία για 50 καταναλωτικές αγορές, οι οποίες αντιστοιχούν σε περισσότερο από το 60% του προϋπολογισμού των νοικοκυριών.

Σκοπός του πίνακα αποτελεσμάτων είναι να εντοπιστούν οι αγορές που δεν είναι ενδεχομένως ικανοποιητικές για τους καταναλωτές. Με  τον τρόπο αυτό παρέχονται καθοριστικής σημασίας στοιχεία που δικαιολογούν την παρακολούθηση των σχετικών πολιτικών και εμπλουτίζεται το γενικότερο έργο παρακολούθησης που πραγματοποιεί η Επιτροπή όσον αφορά τη λειτουργία της ενιαίας αγοράς.

Τα κυριότερα ευρήματα

 • Από την οπτική γωνία των καταναλωτών, τρεις αγορές υπηρεσιών εμφανίζουν σταθερά την χαμηλότερη επίδοση, ανεξάρτητα από το εάν λαμβάνεται υπόψη ή όχι το μέγεθος των χωρών της ΕΕ. Αυτές είναι η αγορά «επενδύσεων, συντάξεων και κινητών αξιών», οι υπηρεσίες που αφορούν ακίνητα και η παροχή υπηρεσιών διαδικτύου.
 • Οι τρεις αγορές αγαθών με τη χειρότερη επίδοση ήταν οι εξής: τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, η ένδυση και η υπόδηση και η αγορά κρέατος.
 • Η αγορά των «βιβλίων, περιοδικών και εφημερίδων» καθώς και οι «πολιτιστικές και ψυχαγωγικές υπηρεσίες» συγκαταλέγονται μεταξύ των αγορών με την καλύτερη βαθμολογία.
 • Οι καταναλωτές τοποθετούν τις αερογραμμές στο 50 % των αγορών που εμφανίζει τις καλύτερες επιδόσεις, πάνω από άλλες υπηρεσίες μεταφορών και, μάλιστα, σε μια πολύ δύσκολη εποχή για τον κλάδο.

Το πλήρες κείμενο του πίνακα αποτελεσμάτων.

Η Επιτροπή παρουσιάζει τα σχέδιά της για ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για τη διαχείριση κρίσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα

Η κρίση κατέδειξε σαφώς ότι όταν τα προβλήματα πλήττουν μια τράπεζα, μπορούν να διαδοθούν σε ολόκληρο το χρηματοπιστωτικό τομέα και να υπερβούν τα σύνορα της κάθε χώρας. Επίσης έδειξε ότι δεν υπήρχαν συστήματα για τη διαχείριση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που αντιμετωπίζουν προβλήματα. Υπάρχουν ελάχιστοι κανόνες που καθορίζουν σε ποιες ενέργειες πρέπει να προβαίνουν οι αρχές σε περίπτωση μιας τραπεζικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, συμφωνήθηκε στην G20 ότι πρέπει να δημιουργηθούν πλαίσια πρόληψης και διαχείρισης των κρίσεων. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίνεται με την παρουσίαση των σχεδίων της για τη δημιουργία ενός πλαισίου της ΕΕ ενόψει της διαχείρισης των κρίσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα. Τα σχέδια αυτά προετοιμάζουν το έδαφος για τη νομοθεσία που πρέπει να θεσπιστεί έως την άνοιξη του 2011 και η οποία θα δημιουργήσει ένα συνολικό πλαίσιο διαχείρισης των κρίσεων για τις τράπεζες και τις εταιρείες επενδύσεων.

Η ανακοίνωση της Επιτροπής παρουσιάζει τα κύρια στοιχεία που θα αποτελέσουν μέρος των νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής το επόμενο έτος, και είναι αποτέλεσμα εκτενών διαβουλεύσεων που διεξήχθησαν κατά τους προηγούμενους μήνες.Πέρα από την άμεση προτεραιότητα της θέσπισης ρυθμιστικών κανόνων για την αποτελεσματική διαχείριση των κρίσεων σε όλα τα κράτη μέλη, η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης έναν «χάρτη πορείας» ο οποίος παρέχει μια πιο μακροπρόθεσμη εικόνα μερικών από τις σημαντικότερες προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ομαλός χειρισμός των κρίσεων.

Το νέο πλαίσιο που περιγράφεται στην ανακοίνωση θα έχει ευρύ πεδίο κάλυψης και στόχος του είναι να εξοπλίσει τις αρχές με κοινά και αποτελεσματικά εργαλεία και εξουσίες για την όσο το δυνατόν πιο έγκαιρη αντιμετώπιση των τραπεζικών κρίσεων, και να αποφευχθούν οι δαπάνες για τους φορολογούμενους. Το συνολικό πλέγμα λειτουργικών μηχανισμών περιλαμβάνει τα εξής:

Προπαρασκευαστικά και προληπτικά μέτρα όπως την απαίτηση για τα ιδρύματα και τις αρχές να προετοιμάζονται για την ανάκαμψη (δηλ. να φροντίζουν για την αντιμετώπιση των σοβαρών δυσκολιών που αντιμετωπίζει μια τράπεζα) και να καταρτίζουν σχέδια εξυγίανσης ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος προγραμματισμός για την οικονομική πίεση ή τη χρεωκοπία, (τα εν λόγω σχέδια καλούνται («διατάξεις τελευταίας βούλησης»)·

– Εξουσίες για την ανάληψη έγκαιρης δράσης ώστε να αντιμετωπίζονται τα προβλήματα προτού καταστούν σοβαρά όπως εξουσίες για τις εποπτικές αρχές να απαιτούν την αντικατάσταση διευθυντικού προσωπικού, ή να απαιτούν από ένα ίδρυμα να εφαρμόσει ένα σχέδιο εξυγίανσης ή να εκχωρήσει δραστηριότητες ή κλάδους επιχειρηματικών δραστηριοτήτων που προκαλούν υπερβολικό κίνδυνο για την οικονομική ευρωστία του·

– Εργαλεία εξυγίανσης, όπως εξουσίες για την επιβολή της εξαγοράς μιας αφερέγγυας τράπεζας ή εταιρείας από ένα υγιές ίδρυμα, ή για τη μεταφορά του συνόλου ή μέρους της επιχειρηματικής δραστηριότητάς της σε μια προσωρινή «ενδιάμεση τράπεζα», πράγμα που θα επιτρέψει στις αρχές να εξασφαλίσουν τη συνέχεια των βασικών υπηρεσιών και να διαχειρίζονται τη χρεωκοπία με μεθοδευμένο τρόπο.

Καμία οντότητα δεν πρέπει να είναι «πολύ μεγάλη για να χρεωκοπήσει». Ο πρωταρχικός στόχος θα είναι να εξασφαλιστεί ότι οι τράπεζες μπορούν να χρεωκοπούν χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η ευρύτερη χρηματοοικονομική σταθερότητα. Αυτό σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορούν να τίθενται υπό εκκαθάριση με τρόπους που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους μεταδοτικής ασθένειας και εξασφαλίζουν τη συνέχεια των βασικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της αδιάλειπτης πρόσβασης των κατόχων τραπεζικού λογαριασμού στους λογαριασμούς τους. Το πλαίσιο πρέπει να προσφέρει μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση σε σύγκριση με τις δαπανηρές διασώσεις τραπεζών που γνωρίσαμε την περασμένη διετία.

Η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη επίσης με το ζήτημα ότι πολλές τράπεζες ασκούν δραστηριότητες σε όλη την Ευρώπη αλλά δεν υπάρχει κανένα σύστημα για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών επιπτώσεων της χρεωκοπίας μιας τέτοιας πανευρωπαϊκής τράπεζας. Επομένως, μια βασική πρόκληση είναι η εξασφάλιση αποτελεσματικών ρυθμιστικών κανόνων που θα εξασφαλίζουν ότι οι αρχές συντονίζονται και συνεργάζονται όσο το δυνατόν πληρέστερα προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν επιβλαβείς συνέπειες της χρεωκοπίας μιας διασυνοριακής τράπεζας. Η Επιτροπή σκοπεύει να στηριχτεί στους υπάρχοντες εποπτικούς φορείς (ομάδες εθνικών εποπτικών αρχών) για τη συγκρότηση «σωμάτων εξυγίανσης» (όπου θα συναντώνται οι εποπτικές αρχές και οι εθνικές αρχές που είναι υπεύθυνες για την εξυγίανση), για τους σκοπούς της προετοιμασίας για την αντιμετώπιση και τη διαχείριση των κρίσεων. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης οι νέες Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές και ειδικότερα η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών, να έχουν συντονιστικούς και υποστηρικτικούς ρόλους σε καταστάσεις κρίσης, χωρίς να θίγονται οι δημοσιονομικές αρμοδιότητες των κρατών μελών.

Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως στην ανακοίνωσή της για τα ταμεία εξυγίανσης τραπεζών του Μαΐου του 2010, η Επιτροπή προτείνει επίσης να ιδρυθούν εθνικά ταμεία βάσει συνεισφορών που θα καταβάλλονται από τις τράπεζες, για να χρηματοδοτείται το κόστος των μελλοντικών μέτρων εξυγίανσης και να εξασφαλίζεται ότι η εξυγίανση μιας τράπεζας θα είναι αξιόπιστη επιλογή. Αυτή τη στιγμή, σε όλο το σύστημα υφίσταται ηθικός κίνδυνος, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εναλλακτική λύση για τη διάσωση των τραπεζών από το κράτος. Η ύπαρξη κοινών μηχανισμών χρηματοδότησης που θα αποφεύγουν τη χρήση των χρημάτων των φορολογούμενων θα ενισχύσει τη διασυνοριακή συνεργασία και θα διευκολύνει τον εκ των προτέρων προγραμματισμό του πώς πρέπει να μοιραστεί το κόστος της εξυγίανσης ενός διασυνοριακού ιδρύματος.

Τέλος, στην ανακοίνωση περιγράφεται διεξοδικά ο «χάρτης πορείας» μέτρων που θα εξεταστούν μακροπρόθεσμα με σκοπό τη συγκρότηση ενός πιο ολοκληρωμένου πλαισίου διαχείρισης κρίσεων, το οποίο ειδικότερα θα είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στις ανάγκες των ενοποιημένων ευρωπαϊκών τραπεζικών ομίλων (δηλ. τις τράπεζες που αναπτύσσουν δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο). Η Επιτροπή σκοπεύει να εξετάσει κατά πόσον υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση των καθεστώτων αφερεγγυότητας των τραπεζών υποβάλλοντας σχετική έκθεση προς το τέλος του 2012 και, παράλληλα με την επανεξέταση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών το 2014, θα αξιολογήσει πώς μπορεί καλύτερα να συγκροτηθεί ένα πιο ολοκληρωμένο πλαίσιο για την εξυγίανση των διασυνοριακών ομίλων.

Γενικό πλαίσιο:

Η χρηματοπιστωτική κρίση έδωσε σαφείς ενδείξεις της ανάγκης για πιο εύρωστες κανονιστικές διευθετήσεις διαχείρισης κρίσεων σε εθνικό επίπεδο, καθώς επίσης και την ανάγκη θέσπισης διευθετήσεων που θα είναι πιο κατάλληλες για την αντιμετώπιση των διασυνοριακών τραπεζικών χρεωκοπιών. Κατά τη διάρκεια της κρίσης υπήρξαν διάφορες χρεωκοπίες τραπεζών εξέχουσας σημασίας (Fortis, Lehman Brothers, ισλανδικές τράπεζες, Anglo Irish Bank) που αποκάλυψαν σοβαρές ελλείψεις στις υφιστάμενες διευθετήσεις. Δεδομένης της απουσίας μηχανισμών για την οργάνωση μιας ομαλής εκκαθάρισης, τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν είχαν άλλη επιλογή από τη διάσωση του τραπεζικού τομέα τους. Οι κρατικές ενισχύσεις προς τις τράπεζες ανήλθαν σε 13% του ΑΕΠ. Η Επιτροπή έχει ήδη εκδώσει δύο προηγούμενες ανακοινώσεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία στο θέμα αυτό.

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η Επιτροπή ανταμείβει τις εταιρείες που πρωτοστάτησαν στην προώθηση του οικολογικού σήματος της ΕΕ

Σε τελετή που οργανώνεται σήμερα το βράδυ στις Βρυξέλλες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναγγείλει τους νικητές για το 2010 των βραβείων επικοινωνίας για το οικολογικό σήμα της ΕΕ. Με το βραβείο αυτό αναγνωρίζονται κορυφαία επιτεύγματα σχετικά με την περαιτέρω ευαισθητοποίηση του κοινού έναντι του οικολογικού σήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα και υπηρεσίες. Το ταχέως αναπτυσσόμενο αυτό σήμα έχει πλέον αποδοθεί σε σχεδόν 25.000 προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων σε όλο το χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πέραν αυτού.

Το βραβείο επικοινωνίας για το ενωσιακό οικολογικό σήμα

Με το βραβείο, που εγκαινιάσθηκε πέρυσι, αναγνωρίζονται εξαιρετικές δραστηριότητες προώθησης με σκοπό τη μεγαλύτερη συνειδητοποίηση του ενωσιακού οικολογικού σήματος από το κοινό. Επιδιώκεται να ενθαρρυνθούν και εμπνευστούν οι υπόλοιποι κάτοχοι ενωσιακού οικολογικού σήματος να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρει το σήμα στο πλαίσιο της προώθησης των προϊόντων τους στην αγορά.

Για το φετινό βραβείο υποβλήθηκαν αιτήσεις από 13 οργανώσεις σε 11 χώρες (Βέλγιο, Κύπρος, Τσεχική Δημοκρατία, Φινλανδία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία και Κάτω Χώρες). Στην κατηγορία των υπηρεσιών παρελήφθησαν υποψηφιότητες από ορισμένα ξενοδοχεία, ενώ στην κατηγορία των παραγωγών/λιανεμπόρων, οι αιτήσεις επιβράβευσης προήλθαν από κατασκευαστές προϊόντων που ποικίλλουν από σαπούνια και σαμπουάν έως προϊόντα καθαρισμού και επιστρώσεις δαπέδων.

Οι προταθέντες υποψήφιοι είναι:

 • Adria Hotel, Πράγα (Τσεχική Δημοκρατία)
 • Alpheios International (Κάτω Χώρες)
 • Alvarella Ecoturismo (Ισπανία)
 • Arjowiggins Graphic (Γαλλία)
 • Bona AB (Σουηδία)
 • Delhaize nz (Bέλγιο)
 • Jardim Atlantico (Πορτογαλία-Μαδέρα)
 • Novoceram sas (Γαλλία)
 • Sara Lee Corp – Sanex (Κάτω Χώρες)
 • Solus (Iρλανδία)
 • Sutter Industries SpA (Iταλία)
 • UPM-Kymmene Corporation (Φινλανδία)
 • ZX FAMI Ltd (Κύπρος)

Κριτική επιτροπή, με μέλη ειδήμονες στους τομείς του περιβάλλοντος και της επικοινωνίας και εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αξιολόγησε διάφορα κριτήρια συμπεριλαμβανομένης της ποιότητας, της δημιουργικότητας και της συνάφειας με τις δραστηριότητες, καθώς και της αποτελεσματικής χρήσης του λογοτύπου.

Το ενωσιακό οικολογικό σήμα

Το ενωσιακό οικολογικό σήμα – το μοναδικό πανευρωπαϊκό περιβαλλοντικό σήμα – αποτελεί εθελοντικό μηχανισμό που εγκαινιάστηκε το 1992 για να ενθαρρυνθεί η παραγωγή και κατανάλωση οικολογικώς ορθών προϊόντων και υπηρεσιών ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, σχεδόν 25.000 προϊόντα και υπηρεσίες φέρουν το χαρακτηριστικό σήμα του λογοτύπου με το λουλούδι. Σε αυτά περιλαμβάνονται προϊόντα καθαρισμού, συσκευές, προϊόντα χαρτιού, υφάσματα, προϊόντα νοικοκυριού και κήπου, καθώς και λιπαντικά. Περιλαμβάνονται επίσης υπηρεσίες τουριστικών καταλυμάτων.

Tα εν λόγω προϊόντα και υπηρεσίες απαντούν σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και σε ευρύ φάσμα χωρών ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και της Κίνας.

Όλα τα προϊόντα που φέρουν το ενωσιακό οικολογικό σήμα έχουν ελεγχθεί από ανεξάρτητους φορείς ως προς τη συμμόρφωση με αυστηρά οικολογικά κριτήρια και κριτήρια επιδόσεων. Η απονομή του σήματος συνεκτιμά τις κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις ενός προϊόντος, καθώς και τις περιβαλλοντικές του επιδόσεις σε όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του. Σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, καθώς και στην Ισλανδία, τη Νορβηγία και το Λιχνενστάιν, υπάρχουν αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διαχείριση του ενωσιακού οικολογικού σήματος.

Ο μηχανισμός έχει αναθεωρηθεί για να διευρυνθεί το πλήθος των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτονται και για να υπάρξει επικέντρωση σε όσα παρουσιάζουν το υψηλότερο δυναμικό για βελτίωση. Στον αναθεωρημένο μηχανισμό έχουν επίσης απλουστευθεί οι διαδικασίες για να υποβάλλουν οι εταιρίες αίτηση απονομής σήματος, καθώς και για να μειωθούν τα τέλη.

Η τελετή απονομής των βραβείων αρχίζει στις 6:30 μμ. στο ξενοδοχείο Plaza, 118-126 Boulevard Adolphe Max, Βρυξέλλες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Ecolabel Helpdesk στη διεύθυνση: ecolabel@biois.com.

Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το οικολογικό σήμα της ΕΕ είναι διαθέσιμες στο: http://www.ecolabel.eu/

Η Επιτροπή καλεί την Ελλάδα, την Αυστρία και την Πορτογαλία να μεταφέρουν επειγόντως την οδηγία για την υγεία των ζώων

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα, την Αυστρία και την Πορτογαλία να της κοινοποιήσουν τις εθνικές διατάξεις εφαρμογής που απαιτούνται από την οδηγία 2008/73/EΚ για την υγεία των ζώων. Το αίτημα αυτό λαμβάνει τη μορφή «αιτιολογημένης γνώμης» βάσει της ενωσιακής διαδικασίας επί παραβάσει. Αν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση εντός δύο μηνών, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να παραπέμψει τα συγκεκριμένα κράτη μέλη στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα, η Αυστρία και η Πορτογαλία δεν έχουν κοινοποιήσει τις διατάξεις εφαρμογής της οδηγίας 2008/73/ΕΚ.

Η οδηγία απλουστεύει τις διαδικασίες καταχώρισης και δημοσίευσης πληροφοριών όσον αφορά τις εγκαταστάσεις υγείας των ζώων. Συγκεκριμένα, αναθέτει στα κράτη μέλη την αρμοδιότητα να καταρτίζουν καταλόγους εγκεκριμένων εγκαταστάσεων στον κτηνιατρικό και ζωοτεχνικό τομέα, να τους τηρούν επικαιροποιημένους και να μεριμνούν για την ευρεία διάδοσή τους. Επιπροσθέτως, η οδηγία υποχρεώνει τα κράτη μέλη να παρέχουν επικαιροποιημένες πληροφορίες σχετικά με τα εθνικά εργαστήρια αναφοράς και ορισμένα άλλα εργαστήρια τα οποία έχουν ορίσει σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις της ενωσιακής νομοθεσίας.

Στόχος είναι η προστασία και η βελτίωση του υγειονομικού καθεστώτος και της υγειονομικής κατάστασης των ζώων στην Κοινότητα, ιδίως των ζώων παραγωγής τροφίμων, ενώ παράλληλα επιτρέπεται το ενδοκοινοτικό εμπόριο και οι εισαγωγές ζώων και προϊόντων ζωικής προέλευσης σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα υγείας και τις διεθνείς υποχρεώσεις. Δεδομένου ότι, με την πάροδο του χρόνου, υπάρχει μεγαλύτερη αλληλεξάρτηση μεταξύ της υγείας του ανθρώπου και της υγείας των ζώων, η τήρηση των διατάξεων της ΕΕ για την υγεία των ζώων βοηθά, επίσης, να εξασφαλίζεται και να διατηρείται η δημόσια υγεία.

Τα κράτη μέλη έπρεπε να αρχίσουν να εφαρμόζουν την οδηγία 2008/73/ΕΚ από την 1η Ιανουαρίου 2010, αλλά η Ελλάδα, η Αυστρία και η Πορτογαλία δεν το έπραξαν.

Στις αρχές του έτους η Επιτροπή ξεκίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει που περιγράφεται στο άρθρο 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), με την αποστολή προειδοποιητικής επιστολής στα εν λόγω τρία κράτη μέλη. Με την αποστολή «αιτιολογημένης γνώμης», η Επιτροπή ζητά επίσημα από τα συγκεκριμένα κράτη μέλη να λάβουν μέτρα προκειμένου να συμμορφωθούν με την ενωσιακή νομοθεσία εντός προθεσμίας δύο μηνών. Στη συνέχεια, αν δεν ληφθούν μέτρα για να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει την παραπομπή των κρατών μελών στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επί παραβάσει υπάρχουν στο έγγραφο: MEMO/10/530

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία για την υγεία των ζώων υπάρχουν στο διαδικτυακό τόπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Advertisements

One thought on “Βιομηχανία για την Ευρώπη – Ευρώπη για τη βιομηχανία

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s