Ilias Nikolaidis VS Mikael Wiman

Från: Ilias Nikolaidis

Skickat: den 17 januari 2012 10:12
Till: Wiman Mikael; Petros Gougoulakis; Sverker Bonde; panos adamopoulos
Ämne:
Hej Mikael,

Skriver till dig med anledning av sammanträdet den 12e januari på Länsstyrelsen.

Vi har träffats vid flera tillfällen där metodiskt har vi lagt fram alla argument att till ex farliga personer som Komnhnos Chaideutos som ville sälja fastighetn 2003 vill komma in i styrelsen. Både jag o Theofill fick det uppfattning att det är “vi” som bestämmer vilka som ska komma in i styrelsen. Så sa du vid flera tillfällen vid träffades i länsstyrelsen  sedan dec 2010.

 

Vi har gjort klart för dig att vi inte är emot att grekiska riksförbundet och alla andra organisationer som ska ingå i styrelsen men vi emot personerna som har föreslagits . Orsaken till det  har vi vid  flera tillfällen förklarat för dig.

 

Vidare vad gäller stadgarändringen

 

I det senaste registreingsbeviset finns det orsak  varför jag och Nikolopoulos inte behövs vara ledamöter enl din bedömning . Således finns det en legitimstyrelse som har fattat beslut. Jag vill hänvisa till mötetsprotokollet från 20090502 där 2 av stiftarna varit vid liv och gett mandat till styrelsen att påbörja processen att ändra stadgarna. Det är det beslut samt mötetsprotokollet 20110930 ( som du har ännu inte fått) där än en gång verksälldets  beslutet från maj 2009. Således argumentet att icke legitim styrelsen fattat beslut att ändra stadgarna håller inte.

 

Vid det senaste registreringsbeviset registrerades ej Lysaridou trots att hennes namn fanns det i mötetsprotokoll från den 20111028. Hon kallades inte heller tillmötet den 20120112 vilket jag tycker att det allvarligt brist trots att jag påpekade detta vid min senaste mail till dig innan januari 2012 mötet. Vad var det orsaken till detta?

 

Du kallade oss till ett sammanträde med styrelsen och jag utgick från att jag deltog på mötet i min egenskap av registrerad styrelsemedlem. Under mötet förstod jag ingenting av ditt sätt att leda förhandlingen. Som ordförande tillät du inte riktigt oss, dvs. styrelsen, att framföra våra synpunkter och sakargument mot de föreslagna styrelseledamöterna. Inte heller tillät du vår (styrelsens) juridiske ombud att representera oss trots att du ansåg att han var ”en resurs”. Nya styrelsemedlemmar begärde betänketid för att fatta belut men det fick de nej från dig. Detta resulterade ett massivt nej från vara sida.

 

 

Personligen tillrättavisades jag flera gånger att hålla tiden fast jag pratade i max 30 sec per tillfälle

 

Du muntligt registrerade 3 personer som inte var närvarande bla Lysaridou

 

Trots din kollega Odenborg försökte ajournera möte och ge oss ca 1 mån att lösa konfikten vägrade du lyssna även på henne.

 

Efter avsludat parodimötet tvingandes vi  mer eller mindre att ha sammanträde med de annu icke registrerade medllemmar vilket resulterade att Tsappos blev avsatt. Komnhnos Chaideutos föreslagit att vi  ska byta lås. Det tog enbart 1 timme för att de ska visa sitt rätta jag och det är du som bär ansvaret för det helt och hållet.

 

Allt detta finns förstås på film och kommer att användas som bevismaterial mot kommande rättegångar

 

Vi kommer hela tiden att följa utvecklingen som kommer att bli tråkigt och kommer  anmäla varje fel styrelsen begår  till länsstyrelsen. Jag kommer personligen att hålla dig personligt ansvarig för det icke funktionella styrelsen du har krysstat fram.

 

Det värsta är förstås att personligen  tycker jag att  förtroendet mot dig är allvarig skadat eftersom vi har kommit överens om en sak vid flera tillfällen och du har kört över oss 14 personer. Jag känner mig grundlurad och kränkt av ditt beteende. Jag har föreslagit att Sverker ska anmäla händelsen som härrör honom i advokatsamfundet för disiplinär påföljd. Det är tråkigt att det hela slutar i domstol och jag är hel övertyggat att vi kommer att få rätt till slut. Jag rekommenderar starkt att du ska fundera om och göra om mötet och framförallt göra rätt!

 

Mvh

Ilias Nikolaidis

 

 

 

From: Mikael.Wiman@

To: ilias_nikolaidis@; petros.gougoulakis@; sverker.bonde@; panos.adamopoulos@; elenikandila@; ellichristakis@; elsa@; impeles@; info@; jannis.k@; komninos@; kostas@; lazaros.tsantaridis@; lena@; maria.gullberg@; nikos@; panipirotiska@; stettan@; s.gogos@; toulla@; apostolis.papakostas@; nikolop7014@
CC: Annika.Oldenburg@
Date: Wed, 18 Jan 2012 10:24:42 +0100
Subject: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen

Besked 2012-01-18

Länsstyrelsen ser allvarligt på att de i stiftelsen inblandade fysiska och juridiska personerna inte på egen hand förmått konstituera sig till en styrelse enligt 3 § 3 st. i stadgarna. Myndigheten är därför skyldig att ingripa (se 9 kap. 3 § 1 st. stiftelselagen).

Det har påpekats att valet av församlingens tre ledamöter och suppleanter till styrelsen den 28 oktober 2011 inte har föregåtts av något beslut från församlingen S:t Johannes Theologen. Det skulle i så fall innebära att styrelseledamöterna och suppleanterna som representerar församlingen inte har utsetts på ett giltigt sätt vid detta möte.

Länsstyrelsen har att ta ställning till om detta gör det nödvändigt att riva upp det tigare beslutet om registrering av styrelsen den 25 november 2011.

Vad gäller kostnader för ombud finns klarlagt i lagkraftvunnen dom från kammarrätten att stiftelsen inte ska bära dem. För det fall kostnader för advokat Sverker Bonde belastas stiftelsen avser Länsstyrelsen att ingripa med vitesföreläggande mot den eller de ledamöter som beslutar om detta.

Vid ett styrelsesammanträde i en stiftelse avgör ledamöter och övriga (här Länsstyrelsen) om och hur ombud ska få delta i mötet. Eftersom det framfördes invändningar mot deltagande i mötet från några av de närvarande ska detta respekteras.

Inget hindrar en eller flera ledamöter att anlita ett juridiskt ombud i alla aktuella frågor. Det ska dock påpekas att den enskilda ledamoten eller suppleanten i detta ärende inte är part gentemot förvaltningsmyndigheten Länsstyrelsen. Det är stiftelsen som är part.

Vad som förevarit vid mötet den 12 januari 2012 kommer att beskrivas i ett protokoll. Beslut om att registrera de konstituerade ledamöterna och suppleanterna kommer att framgå av registreringsbevis.

Från det efterföljande möte som hölls omedelbart efter det av Länsstyrelsen sammankallade mötet den 12 januari 2012 har det anmälts att ny ordförande har valts. Styrelsen var beslutför och har därför varit fri att fatta beslut om stiftelsens alla angelägenheter.

Men eftersom det inte formulerats i någon kallelse att beslut om att välja ordförande skulle fattats vid mötet, är det Länsstyrelsens uppfattning att nytt styrelsemöte behöver hållas där beslutet om val av ny ordförande bekräftas. I 5 § 1 st. i stiftelsens stadgar anges om än något otydligt att kallelsen ska innehålla “uppgift och anledning” till att möte ska hållas.

Beslut om val av firmatecknare kan däremot alltid fattas av en beslutför styrelse, även om det är brukligt att denna fråga också tas upp i en kallelse som skickas till alla behörga ledamöter och suppleanter. Till detta möte ska alla personerna på den av Länsstyrelsen tidigare utsända sändlistan kallas.

Som framfördes vid mötet den 12 januari har de stadgeändringar som styrelsen beslutat om den 10 januari 2012 skett trots Länsstyrelsens kallelse till konstituerande sammanträde. Att både ledamöter och suppleanter räknas samman för att uppnå tretton jakande svar enligt 17 § i stadgarna innebär enligt Länsstyrelsens mening en övertädelse av föreskriften. Även detta ställningstagande med ett förbud att tillämpa stadgeändringarna kommer att meddelas i särskilt beslut.

Med vänlig hälsning
Mikael Wiman

 

 

Från: Ilias Nikolaidis

Skickat: den 19 januari 2012 09:31
Till: Wiman Mikael
Ämne: RE: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen

For your eyes only!

Hej!

Det blir tråkigt om länstyrelsen kommer med påstående att representanterna från St Johannes Theologen inte valts på rätt sätt. Vi kan nästa ana vem som ligger bakom detta. Det finns anledning varför han inte är vald att representera St Johannes Theologen men detta är en annan diskusion som vi kan ta en annan gång.

Det finns protokoll påskrivet av Theofil ordförande i församlingen och berättar vilka som får nomineras av församlingen att ingå i stiftelsen.

Nog om detta . Jag ber dig Mikael att tänka verkligen om. Det har rests en massiv motstånd över senaste LS beslut . Flera personer kommer med sina personliga brev och vill uttrycka sin bestörtning över hur situationen har utvecklats. Hela grekiska koloni i Sverige följer utvecklingen. Jag har fått många telefonsamtal av oroliga greker som inte kan fatta hur personerna som ville sälja fastigheten (Komnhnos Chaideutos) ska förvalta stiftelsen.

Både Panos Adamopoulos och Sverker Bonde är internattionella stärnadvokader och har konsulterat flera jurister som säger samma sak. Vi tror att vi har rätt i frågan att ändra stadgarna. Ändringen kommer att ge tillfällen att alla greker i sverige att vara potentiella kandidater. LS kan vara med och tillsamanns kan välja dom som på bästa sett kan fövalta stiftelsen. Jag personligen ställer min plats till förfogande under denna process.

Papakostas & Co mycket snabbt visat sitt rätta jag genom att utse sig själv till ordförande och avsätta Tsppos. Vi har varnat LS om ett sådan negativ utveckling.

Jag ber dig att noggrant överväga mitt förslag

1 Att LS godkänner stadgändringen rakt av. I detta fall kommer vi att bistå LS med all juridisk expertis och hjälp om någon annan får för sig att bestrida ändringen. Detta tycker jag att det bästa för alla framför allt för stiftelsen, löser våra problem på bästa sätt. Det är enl protokollet i maj 2009 stiftarnas önskan att stadgarna ska ändras och det måste övervägas starkt i frågan. Vi har bara verkställt denna önskan.

2 LS inte godkänner föreslagna ändringar vilket det kommer att bestridas i rätten. Alla beslut om registrering av nya ledamöter osv kommer att bestridas i rätten. Det kommer att vara en långvarig och jag är rädd destruktiv process för alla. Vi vill inte ha en konflikt med LS. I detta fall ber jag dig att ge oss tidsfrist att låta rätten avgöra frågan innan LS registrerar nya ledamöter. Vänta med alla registreringar tills frågan är avgort. Det borde inte ta så många veckor kan man tycka.

Med förhoppning på en bra lösning som är accepterat av alla

Mvh
Ilias Nikolaidis

 

 

From: Mikael.Wiman

To: ilias_nikolaidis@; petros.gougoulakis@; sverker.bonde@; panos.adamopoulos@; elenikandila@; ellichristakis@; elsa@; impeles@; info@; jannis.k@; komninos@; kostas@; lazaros.tsantaridis@; lena@; maria.gullberg@; nikos@; panipirotiska@; stettan@; s.gogos@; toulla@; apostolis.papakostas@; nikolop7014@

Date: Thu, 19 Jan 2012 13:11:58 +0100
Subject: SV: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen

Länsstyrelsen avser att göra de mail som sänds in i dessa frågor kända bland de övriga som deltagit vid mötet den 12cigell.se januari.

Med vänlig hälsning

Mikael Wiman

 

Från: Ilias Nikolaidis

Skickat: den 19 januari 2012 14:01
Till: Wiman Mikael; panos adamopoulos; Sverker Bonde; Vaggelis Nikolopoulos; Petros Gougoulakis; Eva Gianko
Ämne: RE: SV: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen

Hej

Jag vill härmed få en kopia , går bra med mail,  över alla dokument som härrör stiftelsen grekiska kulturhuset  St johannes Theologen sedan 20080115. Detta gäller alla beslut , brev , tjänsteanteckningar osv. Meddela mig på vilket sätt kan detta ske och vilka kostnader skulle detta  innebära.

Vidare har jag inte fått svar på mina frågor från tidigare mail till dig. Jag räknar med att få ett svar snarast. Jag tycker att du ska komma med beslut snarast så att styrelsen kan ta ställning till det. Olika besked från dig  hit och dit skapar bara mer oro och osäkerhet bland alla och är tecken på att LS inte sköter sitt jobb på ett tillfreställande sätt. Jag är inte intresserad att vara bollplanka för dina ideer. Jag håller dig personligen ansvarig för detta vakum som uppstått.

Jag hoppas att alla mina mail skickas till dina medarbetare samt till Eva Axéll Lundgren och Katarina Kämpe. Tacksam om detta kan ombesörjas av er.
Mvh
Ilias Nikolaidis
 

 

From: Mikael.Wiman@

To: ilias_nikolaidis@; panos.adamopoulos@; sverker.bonde@; nikolop7014@; petros.gougoulakis@; eva@; apostolis.papakostas@; sverker.bonde@; panos.adamopoulos@; elenikandila@; ellichristakis@; elsa@; impeles@; info@; jannis.k@; komninos@; kostas@; lazaros.tsantaridis@; lena@; maria.gullberg@; nikos@; panipirotiska@; stettan@; s.gogos@; toulla@; nikolop7014@

Date: Thu, 19 Jan 2012 16:11:07 +0100
Subject: SV: SV: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen

För kännedom!

Mikael Wiman

 

Från: Ilias Nikolaidis

Skickat: den 20 januari 2012 09:10
Till: Wiman Mikael; Oldenburg Annika; Sverker Bonde; Vaggelis Nikolopoulos; Eva Gianko; panos adamopoulos; Petros Gougoulakis
Ämne: RE: SV: SV: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen
Hej

Fortfarande efter 3 mail har jag inte fått svar på mina frågor. Jag har bett om att få kopior av alla dokument , tjänsteanteckningar , mail osv verkligen ALLT som finns vad gäller stiftelsen sedan 20080115. Jag vill även ha telefonnummer och mail adresser till era chefer dit kommer jag framöver kommer att skicka mina brev.

Jag rekommenderar varm att istället Mikael Wiman selektivt skickar vidare bara mina mail att han ägna sig åt sitt jobb. Varje gång han hänvisar till olika kammarbeslut att han talar om för oss vilket ärende det gällde gärna skickar kopia på detta beslut.

Jag hoppas att detta strutsbeteende med allt tyckande , fram och tillbaka , riva egna beslut osv från Mikaels sida ta slut och hans överordnader ingripper och räddas LS anseende i frågan. Annika försökte under mötet men även hon blev överkörd av Mikael Wiman.

Jag väntar på svar och räknar med att alla kopior finns att hämtar hos er senaste på måndag. Återkom gärna med besked.

Mvh
Ilias Nikolaidis

 

 

 

From: Mikael.Wiman@

To: ilias_nikolaidis@; panos.adamopoulos@; sverker.bonde@; nikolop7014@; petros.gougoulakis@; eva@; apostolis.papakostas@; sverker.bonde@; panos.adamopoulos@; elenikandila@; ellichristakis@; elsa@; impeles@; info@; jannis.k@; komninos@; kostas@; lazaros.tsantaridis@; lena@; maria.gullberg@; nikos@; panipirotiska@; stettan@; s.gogos@; toulla@; nikolop7014@

Date: Fri, 20 Jan 2012 09:15:26 +0100
Subject: SV: SV: SV: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen

Länsstyrelsens fråga:
Är det sant att Ilias Nicolaides vid flera tillfällen i handling frångått beslut från organisation om vem som ska representeras i stiftelsens styrelse?
2009 genom att anmäla sig själv i strid med vad medlemsmötet i Föräldraföreningen beslutat, och
2011 att representera Församlingen utan att det finns ett behörigt beslut i denna att han ska representera densamma i stiftelsens styrelse?
Med vänlig hälsning

Mikael Wiman

 

 

Från: Ilias Nikolaidis

Skickat: den 20 januari 2012 09:44
Till: Wiman Mikael; Sverker Bonde; panos adamopoulos; Eva Gianko; Vaggelis Nikolopoulos; Petros Gougoulakis
Ämne: RE: SV: SV: SV: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen

Ilias Nikolaidis svar:

Väldigt moget att svara på mina frågor med en fråga Mikael. Det visar tecken på brist på andra argument och att du befinner dit i panik efter edet senaste parodimöte som du själv tvingat fram. Jag uppmanar dig att sluta med strutsbeteendet och svara på mina frågor. I annat fall begår du tjänstefel
och du förölämpar ett styrelsemedlem som du själv har godkännt en gång i tiden. Du verkar simma i väldigt djupvattnet för tillfället Mikael.

Var god och skicka till mig all information jag begärt vid tidigare mailkonversation ffa telfonnummer och mail till dina chefer

Med vänlig hälsning

Ilias Nikolaidis
Överläkare
Specialist i Neurokirurgi

 

 

—– Original Message —–

From: Wiman Mikael

To: Ilias Nikolaidis ; panos adamopoulos ; Sverker Bonde; Vaggelis Nikolopoulos ; Petros Gougoulakis ; Eva Gianko ; Apostolis Papakostas; panos adamopoulos; elenikandila@; ellichristakis@; elsa@; impeles@; info@; jannis.k@; komninos@; kostas@; lazaros.tsantaridis@; lena@; maria.gullberg@; nikos@; panipirotiska@; stettan@; s.gogos@; toulla@; Vagelis Nikolopoulos

Sent: Friday, January 20, 2012 11:35 AM

Subject: SV: SV: SV: SV: Kommentarer till förvaltningen av Stiftelsen Grekiska Kulturhuset S:t Johannes Theologen

 

För kännedom!

Mikael Wiman

Advertisements

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s